Šekli, Matej. „Odrazi Praslovanskih Oblikotvornih Naglasnih Tipov Samostalnikov moške O-Jevske Sklanjatve V (knjižni) slovenščini“. Jezikoslovni zapiski 9, no. 2 (avgust 12, 2015). Pridobljeno april 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2587.