[1]
ŠekliM., „Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini“, JZ, let. 9, št. 2, avg. 2015.