[1]
ŠegaA., „Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini“, JZ, let. 13, št. 1-2, avg. 2015.