SiebenreichN. (2018) „Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 21(1). doi: 10.3986/JZ.21.1.6865.