ŠekliM. (2015) „Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 9(2). doi: 10.3986/jz.v9i2.2587.