ŠegaA. (2015) „Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini“, Jezikoslovni zapiski. Ljubljana, Slovenija, 13(1-2). doi: 10.3986/jz.v13i1-2.2507.