Waniakowa, Jadwiga. 2018. „Nazwy roślin W Ogólnosłowiańskim Atlasie językowym (Ola) Jako Materiał Do Badań Nad Fitonimią słowiańską/Poimenovanja Rastlin V Slovanskem lingvističnem Atlasu (OLA) Kot Gradivo Za Raziskave Slovanskih Fitonimov“. Jezikoslovni Zapiski 22 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/JZ.22.2.6981.