Šekli, Matej. 2015. „Odrazi Praslovanskih Oblikotvornih Naglasnih Tipov Samostalnikov moške O-Jevske Sklanjatve V (knjižni) slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski 9 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2587.