P. LemcjugovaV. Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.