FilipiG. Istroromunski kromonimi. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.