ŠekliM. (2015). Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 9(2). https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2587