ŠegaA. (2015). Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2507