P. LemcjugovaV. (2015). Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru. Jezikoslovni Zapiski, 13(1-2). https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2495