(1)
ŠekliM. Odrazi Praslovanskih Oblikotvornih Naglasnih Tipov Samostalnikov moške O-Jevske Sklanjatve V (knjižni) slovenščini. JZ 2015, 9.