(1)
P. LemcjugovaV. Ojkonimi S Podstavo ‑sad‑ V Vzhodnoslovanskem Etnojezikovnem Prostoru. JZ 2015, 13.