[1]
ŠekliM. 2015. Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni zapiski. 9, 2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v9i2.2587.