[1]
P. LemcjugovaV. 2015. Ojkonimi s podstavo ‑sad‑ v vzhodnoslovanskem etnojezikovnem prostoru. Jezikoslovni zapiski. 13, 1-2 (avg. 2015). DOI:https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2495.