Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi

  • Matej Meterc
Ključne besede: stavčna frazeologija, paremiologija, rek, uvajalna sredstva, korpusno jezikoslovje

Povzetek

Za raziskovanje meje med paremiološkim in neparemiološkim spektrom lahko uporabimo nekatere sociolingvistične in korpusne pristope. Najprej nas zanima, ali je med govorci in raziskovalci določena skupina frazemov žanrsko uzaveščena ali ne. Potem se osredotočamo na semantične in pragmatične sestavine, pogostnost v jezikovnem korpusu in na prisotnost ali odsotnost tipičnih paremioloških uvajalnih sredstev. Tako poskušamo raz‑likovati med enotami, ki spadajo na rob paremiološkega spektra, in tistimi, ki spadajo na rob neparemiološkega spektra stavčne frazeologije. S tem predlagamo empirično ločnico med reki in neparemiološkimi stavčnimi frazemi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Čermák 2001 = František Čermák, Propoziční frazémy a idiomy v češtině, v: Frazeografa słowiańska, ur. Mieczysław Balowski – Wojciech Chlebda, Opole: Uniwersytet Opolski, 2001, 93–101.

Čermák 2009 = František Čermák, Slovník české idiomatiky a frazeologie 4: výrazy větné, Praha: Leda, 2009.

Čermák 2014 = František Čermák, Proverbs: their lexical and semantic features, Burlington: The University of Vermont, 2014.

Gantar 2004 = Polona Gantar, Frazem in njegovo besedilno okolje: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana: [P. Gantar], 2004. – Razmnoženo.

Gantar 2007 = Polona Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Lingua Slovenica 3).

Jakop 2003 = Nataša Jakop, Pragmatični frazemi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 2, 111–127.

Jakop 2006 = Nataša Jakop, Pragmatična frazeologija, Ljubljana: Založba ZRC, 2006 (Linguistica et philologica 14).

Kopřivová – Hnátková 2014 = Marie Kopřivová – Milena Hnátková, From Dictionary to Corpus, v: Phraseologie im Wörterbuch und Korpus = Phraseology in dictionaries and corpora, ur. Vida Jesenšek – Peter Grzybek, Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2014 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 97), 155–168.

Kržišnik 1994 = Erika Kržišnik, Slovenski glagolski frazemi (ob primeru glagolov govorjenja): doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana: [E. Kržišnik], 1994. – Razmnoženo.

Kržišnik 2007 = Erika Kržišnik, Meja med semantičnim in pragmatičnim opisom frazeološke enote, v: Slavenska frazeologija i pragmatika = Slavjanskaja frazeologija i pragmatika, ur. Željka Fink Arsovski – Anita Hrnjak, Zagreb: Knjigra, 2007.

Kržišnik 2013 = Erika Kržišnik, Moderna frazeološka veda v slovenistiki, v: Frazeološka simfonija: zidaki frazeološke zgradbe, ur. Nataša Jakop – Mateja Jemec Tomazin, Ljubljana: Inštitut Frana Ramovša ZRC SAZU, 2013, 15–26.

Meterc 2014 = Matej Meterc, Primerjava paremiologije v slovenskem in slovaškem jeziku na osnovi paremiološkega optimuma: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Ljubljana: [M. Meterc], 2014. – Razmnoženo.

Meterc 2015 = Matej Meterc, Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS, Slavistična revija 63 (2015), št. 1, 1–16

Meterc 2016 = Matej Meterc, Izrazi za stavčne frazeme v slovenskem govornem in raziskovalnem prostoru skozi čas, v: Prostor in čas v frazeologiji, ur. Mateja Jemec Tomazin, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko – Založba ZRC, ZRC SAZU, 181–191.

Mlacek 1983 = Jozef Mlacek, Problémy komplexného rozboru prísloví a porekadiel, Slovenská reč 48 (1983), št. 2, 129–140.

Permjakov 1970 = Grigorij Permjakov, Ot pogovorki do skazki: zametki po obščej teorii kliše, Moskva: Nauka, 1970.

Permjakov 1988 = Grigorij Permjakov, Osnovy strukturnoj paremiologii, Moskva: Nauka, 1988.

Stramljič Breznik 2000/01 = Irena Stramljič Breznik, Komunikacijski ali sporočanjski frazemi, Jezik in slovstvo 46 (2000/01), št. 5, 191–200.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Verdonik 2014 = Darinka Verdonik, Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru, Jezikoslovni zapiski 20 (2014), št. 1, 59–78.

Objavljeno
2018-07-18
Kako citirati
1.
Meterc M. Empirični pristopi k razločevanju med neparemiološkimi in paremiološkimi stavčnimi frazemi. JZ [Internet]. 18. julij 2018. [citirano 12. avgust 2020.];22(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6950