Anglizacija jezika v odvisnosti od družbenega profila literarnih oseb v sodobnih slovenskih proznih delih

  • Mateja Curk
Ključne besede: sodobna slovenska proza, družbeni profil literarnih oseb, anglizmi, sistemsko prevzeti leksemi, nepodomačene (citatne) jezikovne prvine,

Povzetek

V prispevku analiziramo jezikovne značilnosti iz angleščine prevzetih prvin, s katerimi se prek jezika zrcalijo podobe literarnih oseb v štirih slovenskih proznih delih. Glede na ugotovitve empirične analize in na osnovi literarnim osebam pripisanega družbenega profila prispevek sklenemo z ugotovitvijo o odvisnosti procesa anglizacije jezika od družbenega profila literarnih oseb v izbranih delih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Čater 2002 = Dušan Čater, Ata je spet pijan, Ljubljana: DZS, 2002.

Skubic 2001 = Andrej Ermenc Skubic, Fužinski bluz, Ljubljana: Študentska založba Beletrina, 2001.

Vojnović 2008 = Goran Vojnović, Čefurji raus!, Ljubljana: Študentska založba Beletrina, 2008.

Vojnović 2012 = Goran Vojnović, Jugoslavija, moja dežela, Ljubljana: Študentska založba Beletrina, 2012.

Bahtin 2007 = Mihail Mihajlovič Bahtin, Problemi poetike Dostojevskega, Ljubljana: Literarno- -umetniško društvo Literatura, 2007.

Berthele 2000 = Raphael Berthele, Translating African-American vernacular English into German: the problem of ‘Jim’ in Mark Twain’s Huckleberry Finn, Journal of Sociolinguistics 4 (2000), št. 4, 588–613.

Dobrovoljc 2004 = Helena Dobrovoljc, Pravopisje na Slovenskem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Lingua Slovenica).

Dobrovoljc – Bizjak Končar 2010 = Helena Dobrovoljc – Aleksandra Bizjak Končar, Proces podomačevanja in vprašanje pisanja novejših prevzetih besed, Jezikoslovni zapiski 16 (2010), št. 2, 91–110.

Domanska 2008 = Anna Domanska, On the Consciousness of anglicisms in Norwegian youth language, University i Bergen, 2008 〈https://bora.uib.no/handle/1956/3659〉, dostop 10. 10. 2013.

Durrell 2004 = Martin Durrell, Sociolect, v: Sociolinguistics: International Handbook of the Science of Language and Society 1, ur. Urlich Ammon – Norbert Dittmar – Klaus J. Mattheier – Peter Trudgill, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2004, 200–205.

Filipović 1986 = Rudolf Filipović, Teorija jezika v kontaktu, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1986.

Filipović 1990 = Rudolf Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zagreb: Školska knjiga, 1990.

Gjurin 1974 = Velemir Gjurin, Interesne govorice sleng, žargon, argo, Slavistična revija 22 (1974), št. 1, 65–81.

Gorup 2000 = Radmila Gorup, Lexical Borrowings from German and English into Serbian and Croatian, Journal of the North American Society for Serbian Studies 14 (2000), št. 2, 273–283 〈http://www.serbianstudies.org/publications/pdf/Vol14_2_Gorup.pdf〉, dostop 18. 3. 2014.

Ivić 2001 = Milka Ivić, Pravci u lingvistici, Beograd: Čigoja Štampa, 2001.

alin Golob 2001 = Monika Kalin Golob, Med angleščino in slovenščino: prevzemanje in pomenski premiki, Družboslovne razprave 17 (2001), št. 37-38, 235-240.

Kenda-Jež 2004 = Karmen Kenda-Jež, Narečje kot jezikovnozvrstna kategorija v sodobnem jezikoslovju, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti = Obdobja 22: metode in zvrsti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, 263–276.

Labov 1994 = William Labov, Principles of Linguistic Change 1: Internal Factors, Oxford – Cambridge: Blackwell, 1994.

Lambert 2008 = Iain B. M. Lambert, Representing Maori speech in Alan Duff’s Once Were Warriors, Language and Literature 17 (2008), št. 2, 155–165.

Makarova 2001 = Irina Makarova, Kolokvializmi tujega porekla v pogovorni slovenščini, v: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja zgodovinske izkušnje: ob 450-letnici izida prve slovenske knjige: povzetki predavanj, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2001, 47–48.

Onysko 2007 = Alexander Onysko, Anglicisms in German: borrowing, lexical productivity, and written codeswitching, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2007 〈http://books.google.si/books?id=kbr2txEYSHAC&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepage&q&f=false〉, dostop 20. 3. 2014.

Picone 1996 = Michael Picone, Anglicisms, Neologisms and Dynamic French, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1996 〈http://books.google.si/books?id=e¬ 4G0REShHqIC&printsec=frontcover&hl=sl#v=onepage&q&f=false〉, dostop 24. 3. 2014.

Radovanović 1986 = Milorad Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 1986.

Skubic 2005 = Andrej Ermenc Skubic, Obrazi jezika, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

Stankovska 2013 = Petra Stankovska, Izposojenke v čeških in slovenskih besedilih, v: Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve), ur. Andreja Žele, Ljubljana: Center za sloven¬ ščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013 (Obdobja 32), 403–407.

Stramljič Breznik 2008 = Irena Stramljič Breznik, Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 149-160.

Šabec 2006 = Nada Šabec, Anglicizmi v slovenskih medijih, v: Sinhronija in diahronija v dialektoloških raziskavah, ur. Mihaela Koletnik – Vera Smole, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2006 (Zora 41), 208–215.

Šehović 2009 = Amela Šehović, Leksika razgovornoga bosanskog jezika, v: Senahid Halilović – Iljas Tanović – Amela Šehović, Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik, Sarajevo: Slavistički komitet, 2009, 111-319.

Šekli 2011 = Matej Šekli, Neprevzeto besedje za sorodstvo v slovenščini z vidika zgodovinskega besedjeslovja, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 47 (2011), ur. Vera Smole, 21–28.

Thomsen 2008 = Mads Rosendahl Thomsen, Mapping World Literature, London – New York: Continuum International Publishing Group, 2008.

Toporišič 1986, 2006 = Jože Toporišič, Morfo(no)loška obremenitev slovenskih zvočnikov, v: Zbornik razprav iz slovenskega jezikoslovja. Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici, Ljubljana: SAZU, 1986, 333–350. (Ponatis v: Jože Toporišič, Besedjeslovne razprave, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Linguistica et philologica 13), 296–308.)

Valh Lopert 2008 = Alenka Valh Lopert, Prevzeto besedje v jeziku komercialne radijske postaje, Jezikoslovni zapiski 14 (2008), št. 1, 123–137.

Zuljan Kumar 2009 = Danila Zuljan Kumar, Jezikovno preklapljanje v jeziku v stiku, v: Slovenski mikrokozmosi: medetnični in medkulturni odnosi, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana: Zveza dru¬ štev Slavistično društvo Slovenije, 2009 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20), 62–78.

Objavljeno
2018-07-15
Kako citirati
1.
Curk M. Anglizacija jezika v odvisnosti od družbenega profila literarnih oseb v sodobnih slovenskih proznih delih. JZ [Internet]. 15. julij 2018. [citirano 7. julij 2020.];21(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6864