Besede za semenj, žegnanje (farni praznik) in blagoslov v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)

  • Jožica Škofic

Povzetek

V članku so predstavljena poimenovanja za pojme semenj (SLA 182), zegnanje - farni praznik (SLA 210) in blagoslov (SLA 234) v govorih, zajetih v mrežo za Slovenski lingvistični atlas. Ta poimenovanja so močno prepletena, skupna obravnava (z gradivom v preglednici) zato omogoča lažje primerjanje med njimi, z metodo lingvistične geografije pa je predstavljena razširjenost teh poimenovanj v slovenskih narečjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv = Listkovno in zvezkovno gradivo za Slovenski lingvistični atlas, vprašanja št. 182, 210 in 234. Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana.

Benedik 1992 = Francka BENEDIK, Veliki Šmaren. Traditiones 21, Ljubljana, SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 1992, str. 233-240.

Benedik 1999 = Francka BENEDIK, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas. Ljubljana, ZRC SAZU, 1999.

Bezlaj 1977-1995 = France BEZLAJ, Etimološki slovar slovenskega jezika I—III. Ljubljana, SAZU, Inštitut za slovenski jezik (ZRC SAZU), 1977-1995.

Kuret 1989/11 = Niko KURET, Praznično leto Slovencev, 2. knjiga. Ljubljana, Družina, 1989 (2. knjiga, str. 143-167).

Möderndorfer 1946 = Vinko MÖDERNDORFER, Verovanja, uvere in običaji Slovencev, 5. knjiga. Celje, Družba sv. Mohorja, 1946, št. 19, str. 43-56.

Novak 1985 = Franc NOVAK, Slovar beltinskega prekmurskega govora. Murska Sobota, Pomurska založba, 1985.

Pleteršnik 1894-1895 = Maks PLETERŠNIK, Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, Knezoškofijstvo, 1894-1895.

Ramovš 1924 = Fran RAMOVŠ, Historična gramatika slovenskega jezika II, Konzonantizem. Ljubljana, Učiteljska tiskarna, 1924.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, (ZRC) SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, DZS, 1970-1991.

Smole 1988 = Vera SMOLE, Poimenovanja za cvetnonedeljsko butaro. Traditiones 17, Ljubljana, SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 1988, str. 327-335.

Objavljeno
2015-08-14
Kako citirati
1.
Škofic J. Besede za semenj, žegnanje (farni praznik) in blagoslov v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). JZ [Internet]. 14. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];7(1-2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2656