Antihiatski pojavi v knjižni slovenščini

  • Peter Jurgec
Ključne besede: samoglasniki, samoglasniški niz, hiat (ling.), zev, zlog, fonetika, fonologija, glasoslovje, prevzemanje (ling.)

Povzetek

Hiat kot strukturna posledica samoglasniškega niza je v jezikih sveta največkrat podvržen procesom, ki ga odpravljajo: diftongizacija, oblikovanje drsnika, vstavljanje soglasnika, sovpad v en(oten) samoglasnik ali izpad (Casali 1998). Analiza samoglasniških nizov v slovenščini (Jurgec 2004b) je pokazala, da se vsi našteti antihiatski pojavi pojavljajo tudi v slovenščini znotraj fonoloških besed: vstavljanje [j] in diftongizacija Vu na splošni sistemski fonološki ravni, oblikovanje drsnika in izpad sta omejena na posamezne primere, fonetično pa se pojavljajo reduktivni procesi (diftongizacija, izpad in sovpad) in razpad (vstavljanje [u], [!], [?] in [#]).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aguilar, Lourdes, 1999, Hiatus and diphtong: Acoustic cues and speech situation differences, Speech communication XXVIII/1, 51-1 A.

Allerton, D. J., 2000, Articulatory inertia vs ,Systemzwang': Changes in liasion phenomena in recent British English, English studies LXXXI/6, 574-581.

Bakran, Juraj, 1996, Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb, Ibis grafika.

Bezlaj, France, 1960, Osnove fonetike, Ljubljana.

Blevins, Juliette, 1995, The syllable in phonological theory, John Goldsmith (ur.), The handbook ofphonological theory, Cambridge, MA, Blackwell Publishers Ltd. (Blackwell handbooks in linguistics, 1), 206-244.

Breznik, Anton, 1982, Razvoj novejše slovenske pisave pa Levčev pravopis. Anton Breznik, Jezikoslovne razprave, ur. Jože Toporišič, 83-132.

Burenhult, Niclas, 2001, Loanword phonology in Jahai, Working papers XLVIII, 5-14, http://www.ling.lu.se/disseminations/pdf748/Burenhult.pdf.

Carré, R., Ainsworth, W. A., Jospa, R, Maeda, S., Pasdeloup, P., 2001, Perception of vowel-to-vowel transitions with different formant trajectories, Phonetica LVIII/3, 163-178.

Casali, Roderic R, 1997, Vowel elision in hiatus contexts: which vowel goes, Language LXXIII/3, 493-533.

Casali, Roderic R, 1998, Resolving hiatus, UCLA (Outstanding dissertations in linguistics).

Faraclas, Nicholas G., 1996, Nigerian pidgin, London in New York, Routledge (Descripitve grammars).

Dukiewicz, Leokakadia, in Sawicka, Irena, 1995, Fonetyka ifonologia, Krakow, Instytut jçzyka polskiego PAN (Gramatyka wspôlczesnego jçzyka polskiego).

Fida, Korpus slovenskega jezika FIDA, http://www.fida.net, 30. 4. 2004.

Glonar, Joža, 1936, Slovenski pravopis, Ljubljana.

Golden, Marija, 2001, Ojeziku in jezikoslovju, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje.

Holton, David, Mackridge, Peter, in Philippaki Arburton, Irene, 1997, Greek: A comprehensive grammar of the modern language, London in New York, Routledge (Routledge Grammars).

Hualde, Jose Ignacio, 1992, Catalan, London in New York, Routledge (Descripitve grammars). Huttar, George L., in Huttar, Mary L., 1994, Ndyuka, London in New York, Routledge (Descripitve grammars).

IPA 1999, Handbook of the International phonetic association: A guide to the use of the international phonetic alphabet, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html.

Ivič, Pavle, 1968, Vokalske grupe u srpskohrvatskom književnomjeziku, Slavia orientalis, Rocznik XVII/3, Komitet slowianoznanstva Polskiej akademii nauk, 315-19.

Jurgec, Peter, 2003, Nekatera fonološka vprašanja v novem slovenskem pravopisu, Slava XIV/1-2 (2000/01), 45-59.

Jurgec, Peter, 2004a, Fonologija samoglasniških nizov v slovenščini, SR LII/2, 119— 140.

Jurgec, Peter, 2004b, Samoglasniški nizi v slovenščini: Fonotoško-fonetična analiza, Ljubljana, Robus in Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica, 8). V tisku.

Korytowska, Anna, 2000, Vocalic clusters in the Balkanic Slavic languages, Govor XVII/1, 49-60.

Korytowska, Anna, 2001, Grupy samogloskowe w jezykach slowianskich, Diss, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Toruh.

Kral', Abel, 1988, Pravidlâ slovenskej vyslovnosti, Bratislava, Slovenske pedagogické nakladatel'stvo.

Ladefoged, Peter, in Maddieson, Ian, 1996, The sounds of the world's languages. Maiden [...], Blackwell.

Lehiste, Use, idr., 1961, Transitions, glides and diphtongs, The journal of The acoustical society of America XXXIII/3, 268-277.

Landau, Ernestina, Lončarič, Mijo, Horga, Damir, in Škarič, Ivo, 1999, Croatian, Handbook of the International phonetic association: A guide to the use of the international phonetic alphabet, Cambridge, Cambridge University Press, 66-69.

Lindau, Mona, idr., 1990, Some cross-linguistic differences in diphthongs, Journal of the International phonetic association XX, 10-14.

Majcenovič, Helena, 2001, Pereča pravopisna vprašanja slovenskega jezika od Škrabca do danes, Magistrska naloga, Kamnik.

Muljačič, Žarko, 1972, Opča fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

NB: Nova beseda, http://wvvw.bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html, 30. 4. 2004.

Omerza, Zdravko, 1970, Uporabna fonetika, Ljubljana, DZS.

Palkovâ, Zdena, 1997, Fonetika a fonologie češtiny, Praha, Karolinum [...].

Petr, Jan, ur., Dokulil, Miloš, Horâlek, Karel, Hûrkovâ, Jifina in Knappovä, Miloslava, 1986, Fonetika, Fonologie, Mluvnice cestiny, 1: Fonetika, Fonologie, Morfonologie a morfemika, Tvoren i slov, Praha, Academia, 9-171.

Picard, Marc, 2001, Aspects synchroniques et diachroniques de l'hiatus: Le cas du déterminant /la/ en Créole Haïtien, Revue québécois de linguistique XXX/2, N 99-112.

Quilis, Antonio, 1999, Tratado de fonologia y fonética Espanolas, Madrid, Gredos.

Ramovš, Fran, 1954, 0 splošnih slovenskih pojavih pri protezi in hiatu, SR V-VII, 3-8.

Rigler, Jakob, 1971, H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ, SR XIX/ 4, 433-462, XX/2, 244-251.

Rubach, Jerzy, 2000, Glide and glottal stop insertion in Slavic languages: A DOT analysis, Linguistic inquiry XXXl/2, 271-317.

Rupel, Mirko, 1946, Slovensko pravorečje, Ljubljana, DZS.

Sawicka, Irena, 2001, An outline of the phonetic typology of the Slavic languages, Toruh, Wydawnictwo Universytetu Mikolaja Kopernika.

Sawicka, Irena, 2003, Grkljanski zatvor u poljskome jeziku, Govor XX/1-2, 405-409.

Sawicka, Irena, in Spasov, Ljudmil, 1991, Fonologija na sovremeniot makedonski standarden jazik, Skopje, Makedonska akademija na naukite i umetnostite.

Simeon, Rikard, 1969, En ciklopedijski rječnik lingvističkih naziva[...], II: P-Ž, Zagreb, Matica hrvatska.

SP 2001: Slovenski pravopis, Ljubljana, ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Srebot Rejec, Tatjana, 1988, Word accent and vowel duration in Standard Slovene: An acoustic and linguistic investigation, München: Otto Sagner (Slavistische Beiträge, 226).

Srebot Rejec, Tatjana, 1992, Initial and final sonorant clusters in Slovene, Linguistica XXXII/2, 227-230.

Srebot Rejec, Tatjana, 1998, O slovenskih samoglasniških sestavih zadnjih 45 let, SR XLVI/4, 339-346.

SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika: Elektronska izdaja, različica 1.0, Ljubljana, ZRC SAZU, DZS, 1998.

Šuštaršič, Rastislav, 1999, Assimilation and elision in English and Slovene, GovorXVI/ 1, 15-23.

Šuštaršič, Rastislav, Komar, Smiljana, in Petek, Bojan, 1995, Slovene, Illustrations of the IPA, Journal of the International phonetic association XXV/2, 86-90.

Šuštaršič, Rastislav, Komar, Smiljana, in Petek, Bojan, 1999, Slovene, Handbook of the International phonetic association, Cambridge, Cambridge University Press, 135-139.

Tivadar, Hotimir, in Jurgec, Peter, 2003, Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001, SR LI/2, 203-20.

Toporišič, Jože, 1963, Fonetika, fonologija in pravorečje v SP 1962, JiS VIII/6,167-173.

Toporišič, Jože, 1968, Ali je prav laringalen ali laringealen, JiS 7/XII, platnica 3.

Toporišič, Jože, 1970, Slovenski pogovorni jezik, SRXVIU/1-2, 55-70.

Toporišič, Jože, 1971, Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I, SR XIX/1, 55-75, XIX/2,222-29.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Trask, Robert Lawrence, 1996, A dictionary of phonetics and phonology, London, New York, Routledge.

Unuk, Drago, 2001, Zlog v slovenskem jeziku, Doktorska disertacija, Maribor.

Unuk, Drago, 2003, Zlog v slovenskem jeziku, Ljubljana, Rokus, Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica, 7).

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Jurgec P. Antihiatski pojavi v knjižni slovenščini. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2609