Avtorski komentar in citat ter njuna sporočevalno-vplivanjska vloga v Šerfovi pridigi

  • Branka Vičar Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Povzetek

V prispevku sta predstavljena avtorski komentar in citat v Serfovih poznorazsvetljenskih pridižnih zbirkah Pad no zdig človeka (1832) in Predge na vse Nedele no Svetke (1835). V razvoju slovenskega pridigarstva sta prepoznana kot tradicionalna medbesedilna postopka s hipertrofijo v baročnih pridižnih besedilih. Sporočevalno-vplivanjska vloga avtorskih komentarjev se kaže v avtorjevem modalnem, vrednotenj s kern in ekspresivnem razmerju do vsebine oz. do izrazne strani besedila, citat pa deluje predvsem kot argument znanega avtorja ali avtoritete. V prispevku so natančno opredeljena tudi sredstva za ubesedovanje vlog govornega dejanja in njegovega sotvarja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Daneš, František, idr., 1987, Mluvnice češtiny 3, Skladba, Praga.

Glaser, Janko, 1930, Literarne predloge in paralele, Časopis za zgodovino in narodopisje, 104-105.

Gspan, Alfonz, 1979, Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX. stoletja, II. knjiga, Ljubljana.

Ilešič, Fran, 1901, Početki naše književnosti za mladino, Popotnik, 357-358.

Juvan, Marko, 1989, Slovenska baročna pridiga kot transtekstualni pojav, Obdobje baroka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana, 175-184.

Juvan, Marko, 2000, Intertekstualnost, Ljubljana.

Križaj Ortar, Martina, 1997', Poročani govor v slovenščini (skladenjsko-pragmatični vidik) (disertacija), Ljubljana.

Medved, Anton, 1907, Zgodovina slovenskega cerkvenega govorništva, Voditelj v bogoslovnih vedah, 65—66.

Pad = Serf, Anton, 1832, Pad no zdig človeka, Radgona.

Predge = Serf, Anton, 1835, Predge na vse Nedele no Svetke, I. zvezek, Gradec.

Snoj, Alojzij Slavko, 1997Homiletika, Ljubljana.

Šlebinger, Janko, 1901, Književni drobiž iz 1. 1839, Zbornik Matice slovenske, 120-125.

Vičar, Branislava, 2005, Izrazne skladenjske zgradbe za upovedovanje pomenskih razmerij v delih Antona Šerfa (magistrsko delo), Maribor.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Vičar B. Avtorski komentar in citat ter njuna sporočevalno-vplivanjska vloga v Šerfovi pridigi. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2552