Geografski termini in frazeologija

  • Mojca Žagar Karer Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

Geografija je veda o naravnih in družbenih pojavih, torej o človekovem neposrednem okolju. Zato ni nenavadno, da se geografski termini pojavljajo tudi v frazemih. Izhajali smo iz terminov, ki so zbrani v Geografskem terminološkem slovarju (2005). Do frazeološkega gradiva smo prišli s pomočjo besedilnega korpusa FidaPLUS, upoštevali pa smo tudi SSKJ. Frazeme smo razvrstili v dve skupini, v prvi so tisti, katerih sestavina je primarno geografski termin, v drugi pa tisti, katerih sestavina je termin, skupen več strokam. Obravnavali smo tudi skupino frazemov, ki vsebujejo zemljepisno ime.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Geografski terminološki slovar 2005, Ljubljana, Založba ZRC SAZU.

Keber, Janez, 2003, Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana, ZRC SAZU.

Korpus slovenskega jezika FidaPLUS: < http://www.fidaplus.net>.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Elektronska izdaja v. 1.0, 1998, Ljubljana, DZS.

Slovenski pravopis 2001, Ljubljana, Založba ZRC SAZU.

Cigale, Matej, 1880, Znanstvena terminologija: s posebnim ozirom na srednja učilišča, Ljubljana, Matica slovenska.

Enciklopedija Slovenije, 3. zv. (Eg–Hab) 1989, Ljubljana, Mladinska knjiga. Fink, Željka, 2005, Frazeologija u prirodnim znanostima, prirodne znanosti u frazeologiji, Frazeologické štúdie IV, Bratislava, Veda 60–68.

Kladnik, Drago (prevod in priredba), 2001, Geografija, Tržič, Učila International (Zbirka Tematski leksikoni).

Krušič, Marjan (urednik), 1985, Geografija, Ljubljana, Cankarjeva založba (Leksikoni Cankarjeve založbe).

Kržišnik, Erika, 1990, Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije, SR 38/1, 57–64.

Kržišnik, Erika, 1996, Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih, SR 44/2, 133–154.

Kržišnik, Erika, 2003, Frazeologija v Slovenskem pravopisu 01, SR 51/2, 221–239.

Petkovšek, Zdravko in Leder, Zvonka (gl. urednika), 1990, Meteorološki terminološki slovar, Ljubljana, ZRC SAZU in Društvo meteorologov Slovenije.

Ripka, Ivor, 2005, Od frazémy k termínu: Prenesené l'udové názvy rastlín, Frazeologické štúdie IV, Bratislava, Veda, 298–302.

Snoj, Marko, 1997, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Mladinska knjiga (Zbirka Cicero).

Skladaná, Jana, 2005, V minulosti termíny, v súčasnosti frazémy, Frazeologické štúdie IV, Bratislava, Veda, 313–317.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba (Leksikoni Cankarjeve založbe).

Žagar, Mojca, 2005, Determinologizacija (na primeru terminologije fizike), JiS 50/2, 35–48.

Objavljeno
2015-08-03
Kako citirati
1.
Žagar KarerM. Geografski termini in frazeologija. JZ [Internet]. 3. avgust 2015. [citirano 12. avgust 2020.];14(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2445