Značilnosti sprejemanja besed iz nemščine v knjižno slovenščino 16. stoletja

  • Andreja Legan Ravnikar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenščina, knjižni jezik, protestantski pisci, izposojenke iz nemščine, tvorjenke

Povzetek

Knjiga Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (2011) razkriva sorazmerno velik delež sprejetih besed iz nemščine ali prek nje in tvorjenk iz njih. Prevzete besede so se postopoma glasoslovno, oblikoslovno, besedotvorno in nazadnje pisno podomačile. Prispevek predstavlja značilnosti sprejemanja tujejezičnih besed v oblikujočo se knjižnojezikovno normo ter posledice teh novosti, ki so vplivale na celotno podobo najstarejše knjižne slovenščine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2007 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 18).

Ahačič 2011 = Kozma Ahačič, Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk, v: Kozma Ahačič – Petra Testen (ur.), Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 109–122.

Bajec 1950 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika I: izpeljava samostalnikov, Ljubljana, 1950.

Filipović 1986 = Rudolf Filipović, Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičnih dodira, Zagreb: JAZU, Školska knjiga, 1986.

Hock 1991 = Hans Henrich Hock, Principles of Historical Linguistics, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 21991.

Janko 1986 = Anton Janko, Deutsche Lehnwörter zur Bezeichnung des Begriffskomplexes »Christliche ethnische Werte und menschliche Sünden« in Trubars Cerkovna ordninga, v: Anton Janko (ur.), Razprave Filozofske fakultete: zbornik prispevkov, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986, 77–89.

Janko 1986a = Anton Janko, Raba in pogostnost iz nemščine prevzetih besed v Trubarjevem Katekizmu (1550), v: Breda Pogorelec – Jože Koruza (ur.), 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986 (Obdobja 6), 427–434.

Jazbec 2007 = Helena Jazbec, Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 17).

Kranzmayer 1944 = Eberhard Kranzmayer, Die deutschen Lehnwörter in der slowenischen Volkssprache, Laibach, 1944 (Veröffentlichung des Instituts für Kärntner Landesforschung 1).

Legan Ravnikar 2008 = Andreja Legan Ravnikar, Pridevniške tvorjenke na -ski, -ški, -čki in -cki v Trubarjevih in Dalmatinovih prevodih biblijskih besedil, Slavia Centralis 1 (2008), št. 2, 53–66.

Legan Ravnikar 2008a = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija: od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Lingua Slovenica 4).

Legan Ravnikar 2008–2009 = Andreja Legan Ravnikar, Besedotvorna podoba slovenske knjižne leksike 16. stoletja s poudarkom na pridevniških tvorjenkah, Slavistična revija 56–57 (2008–2009) = Trubarjeva številka, 69–91.

Merše 1995 = Majda Merše, Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede, 1995 (Dela 44).

Merše 2007 = Majda Merše, Prepoznavnost in značilnosti besedja slovenskih protestantskih postil 16. stoletja, Slavistična revija 55 (2007), št. 1–2, 65–84.

Merše 2009 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Linguistica et philologica 23).

Merše 2010 = Majda Merše, Trubarjeva Hišna postila v odnosu do Lutrove prevodne predloge, Jezikoslovni zapiski 16, št. 2 (2010), 7–34.

Merše 2011 = Majda Merše, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Stati inu obstati 13–14 (2011), 205–213.

Merše 2011a = Majda Merše, Trubarjevo prevajanje opomb v Hišni postili (1595), v: Marko Jesenšek (ur.), Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici, Bielsko-Biała idr.: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011 (Zora 80), 106–125.

Merše 2011b = Majda Merše, Uvod, v: Kozma Ahačič idr., Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Slovarji), 7–31.

Merše – Novak – Premk 2001 = Majda Merše – France Novak – Francka Premk, Slovar jezika slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja: poskusni snopič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Novak 2001 = France Novak, Kako so protestantski pisci poimenovali nove pojme, v: Marko Kerševan (ur.), 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem, Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar – Znanstveni inštitut FF, 2001, 103–120.

Novak 2004 = France Novak, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Linguistica et philologica).

Novak 2007 = France Novak, Pomen dela slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja za oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja in stilistike strokovnih besedil, v: Irena Orel (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, (Obdobja 24), 263–282.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja), Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1996.

Premk 1995 = Francka Premk, Mana, ta kruh tiga lebna, Jezikoslovni zapiski 2 (1995), 195–218.

Prunč 1995 = Erik Prunč, Der Wortschatz in Trubers Kirchenordnung, v: Ein Leben zwischen Laibach und Tübingen: Primus Truber und seine Zeit, München: Verlag Otto Sagner, 1995 (Sagners Slavistische Sammlung 24), 333–351.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1997 = Fran Ramovš, Zbrano delo 2: razprave in članki, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: SAZU, Razred za literarne in filološke vede, 1997.

Snoj 2005 = Marko Snoj, O prevzetih besedah, tujkah in izposojenkah, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 5 (2005), 113–122.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin, Wiesbaden: In Kommision bei Otto Harrassowitz, 1963 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin 27).

Toporišič 1972 = Jože Toporišič, Prevzete prvine slovenskega knjižnega jezika (glasovi, pisava, oblike, tvorba, besede), Slavistična revija 20 (1972), št. 2, 285–318.

Toporišič 1987 = Jože Toporišič, Lexical Germanisms in Truber’s Catechismus, Slovene Studies 9 (1987), št. 1–2, 233–239.

Toporišič 1987a = Jože Toporišič, Zgodovinska perspektiva nemčevanja pri Trubarju, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 23, ur. Alenka Šivic-Dular, Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti FF, 1987, 5–18.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, Sopotnik).

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Kontrastive slowenisch-deutsche Typologie der Nominalkomposition, Wiener Slawistischer Almanach 22 (1988), 311–322.

Vidovič Muha 1988a = Ada Vidovič Muha, Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika: ob kontrastivni naslonitvi na nemške zloženke, Slavistična revija 36, št. 2 (1988), 181–193.

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Razprave FF).

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Legan RavnikarA. Značilnosti sprejemanja besed iz nemščine v knjižno slovenščino 16. stoletja. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 1. junij 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2335