Slovnični in slovarski brus knjižne slovenščine Ivana Koštiála

  • Jasna Honzak Jahić
Ključne besede: slovenščina, jezikovna kultura, jezikovni priročniki

Povzetek

Prispevek ocenjuje Slovnični in slovarski brus knjižne slovenščine Ivana Koštiála (1877–1949), ki je bil napisan in objavljen v letih 1927 in 1931 v slovenskem prostoru, torej v večjezični državni skupnosti med obema svetovnima vojnama. Koštiál v svoji knjižici z izbranim gradivom in njegovim vrednotenjem priča o slovenskem knjižnem jeziku in slovenskem jezikoslovju med obema vojnama, prizadeva pa si za višjo kultiviranost knjižnega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Breznik 1916 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1916.

Breznik 1921 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Prevalje: Družba sv. Mohorja, 21921.

Breznik 1924 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Prevalje: Družba sv. Mohorja, 31924.

Breznik 1944 = Anton Breznik, Jezik naših časnikarjev in pripovednikov, ur. Jakob Šolar, Ljubljana: Družba sv. Mohorja, 1944 (Cvetje iz domačih in tujih logov 19).

Breznik 1982 = Anton Breznik, Jezikoslovne razprave, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Finžgar 1926 = Fran Saleški Finžgar (Uredništvo Mladike), Glosa o Koštiálovem Slovniškem brusu, Mladika 7 (1926), 34.

Glonar 1927 = Joža Glonar, Koštiál, I., Slovniški in slovarski brus knjižne slovenščine, Na Prevaljah, Družba sv. Mohorja, 1927, Ljubljanski zvon 47 (1927), 371–373.

Honzak Jahić 2005 = Jasna Honzak Jahić, Dinamika slovenskega jezika v Kosovelovem času, v: Století Srečka Kosovela, ur. Radek Čermák. Praha: Společnost přátel Lužice, 2005, 20–21.

Honzak Jahić, v tisku = Jasna Honzak Jahić, Slovensko jezikoslovje v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja (teorija zvrstnosti), v: V očeh drugega: zbornik o slovensko-čeških kulturnih stikih v 20. stoletju, ur. Alenka Jensterle-Doležal, Praha: Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR (v tisku).

Kalin Golob 1996a = Monika Kalin Golob, Jezikovna kultura in jezikovni kotički, Ljubljana: Jutro, 1996.

Kalin Golob 1996b = Monika Kalin Golob, Jezikovnokulturne smeri na Slovenskem: romantiki in realisti oz. puristi in protipuristi, v: Jezik in čas, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996, 77–91.

Kolarič 1931 = Rudolf Kolarič, Jezikovno rešeto, Ljubljana: Slovenski tisk, 1931.

Korošec 1979 = Tomo Korošec, Jazyková kultura ve Slovinsku, Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti, Praha: Academia, 1979, 12–20.

Koštiál 1911a = Ivan Koštiál, Anton Breznik, Die Betonungstypen des slavischen Verbums, Ljubljanski zvon 31 (1911), 278–279.

Koštiál 1911b = Ivan Koštiál, Anton Breznik, Naglas v šoli, Ljubljanski zvon 31 (1911), 498–499.

Koštiál 1925–1926a = Ivan Koštiál, O Finžgarjevem jeziku, Kritika 1 (1925–1926), št. 1, 9–11.

Koštiál 1925–1926b = Ivan Koštiál, Slovenščina Vladimirja Levstika, Kritika 1 (1925–1926), št. 4, 51–54.

Koštiál 1926 = Ivan Koštiál, Slovniški in slovarski brus knjižne slovenščine, Mladika 7 (1926), št. 1–11, 34, 72, 112, 152, 191–192, 234, 271–272, 314, 352–353, 393–394, 433.

Koštiál 1927 = Ivan Koštiál, Slovniški in slovarski brus knjižne slovenščine, Prevalje: Družba sv. Mohorja, 1927, 80 str.

Koštiál 1931 = Ivan Koštiál, Slovniški in slovarski brus knjižne slovenščine, Celje: Družba sv. Mohorja, 21931, 88 str.

Koštiál 1935 = Ivan Koštiál, O našem novem jezikovnem zakoniku, Slovenski pravopis, Priredila A. Breznik in F. Ramovš, Znanstveno društvo, 1935, Življenje in svet 9 (1935), knjiga 18, 296–297, 306–307.

Koštiál 1937 = Ivan Koštiál, Slovar slovenskega jezika, V Ljubljani, Umetniška propaganda, 1936, Življenje in svet 11 (1937), št. 21, 59–60, 69, 77–79.

Orel 2002 = Irena Orel, Historizem v sinhronih oblikoslovnih opisih 19. in 20. stoletja, v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2012 (Obdobja 18), 201–217.

Orožen 2002 = Martina Orožen, Odkrivanje strukturne identitete slovenskega jezika v luči raziskovalnih metod 19. stoletja, v: Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture, ur. Aleksandra Derganc, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2012 (Obdobja 18), 219–232.

Pogorelec 1996 = Breda Pogorelec, Jezikovno načrtovanje in jezikovna politika pri Slovencih med 1945 in 1995, v: Jezik in čas, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996, 41–62.

Ramovš 1935a = Fran Ramovš, Karta slovenskih narečij v priročni izdaji, Ljubljana, 1935.

Ramovš 1935b = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 7: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935 (Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani, Dela 1).

Ramovš 1936 = Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika, Ljubljana: Akademska založba,1936.

Rožman 2010 = Irena Rožman, (Ne)znani jezikoslovec in folklorist prof. Ivan Koštiál (1877–1949): spominski posvet ob 60. obletnici smrti, Traditiones 39 (2010), št. 2, 167–174.

Samec 2012 = Drago Samec, Ivan Koštiál: bibliografija 1901–2011, Jezikoslovni zapiski 18 (2012), št. 2, 95–121.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU (izd.) – Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 2001.

Šolar 1944 = Jakob Šolar, Uvod, v: Anton Breznik, Jezik naših časnikarjev in pripovednikov, ur. Jakob Šolar, Ljubljana: Družba sv. Mohorja, 1944 (Cvetje iz domačih in tujih logov 19), str. 5–63.

Toporišič 1972 = Jože Toporišič, Prevzete prvine slovenskega knjižnega jezika (glasovi, pisava, oblike, tvorba, besede), Slavistična revija 20 (1972), št. 3, 285–317.

Toporišič 1987 = Jože Toporišič, Portreti, razgledi, presoje, Maribor: Založba Obzorja, 1987.

Toporišič 1991 = Jože Toporišič, Suverenost (samostojnost) slovenskega jezika, v: Jože Toporišič, Družbenost slovenskega jezika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1991, 211–216.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

Tomšič 1957 = France Tomšič, V spomin prof. Ivanu Koštialu, Dolenjski list 8 (1957), št. 44 (398), 4.

Vidmar 1932 = Josip Vidmar, Kulturni problem slovenstva, Ljubljana: Tiskovna zadruga, 1932.

Vidovič Muha 1996 = Ada Vidovič Muha, Razvojne prvine normativnosti slovenskega knjižnega jezika, v: Jezik in čas, ur. Ada Vidovič Muha, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996, 15–40.

Žele 2003 = Andreja Žele, Vezljivostne spremembe novejšega besedja, v: Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, ur. Stanisław Gajda – Ada Vidovič Muha, Opole: Uniwersytet Opolski – Ljubljana: Univerza, 2003, 113–130.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Honzak JahićJ. Slovnični in slovarski brus knjižne slovenščine Ivana Koštiála. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 29. maj 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2331