Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri Ivanu Koštiálu

  • Tjaša Jakop Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenščina, narečja, leksika, tabujsko izrazje

Povzetek

V prispevku je predstavljeno narečno gradivo za poimenovanje spolnih organov, kot ga najdemo v gradivu za Slovenski lingvistični atlas, primerjalno s Koštiálovimi narečnimi izrazi za moški in ženski spolni organ, kot jih je leta 1909 objavil v prispevku z naslovom Slovenisches erotisches Idiotikon v reviji Anthropophyteia. Ker spada izrazje za spolovila med tabujsko, je pričakovati veliko pestrost in raznovrstnost leksemov za tovrstna poimenovanja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Allan – Burridge 2006 = Keith Allan – Kate Burridge, Forbidden Words: Taboo and Censoring of Language, Cambridge idr.: Cambridge University Press, 2006.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999.

Bezlaj 1976–2007 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga oz. Založba ZRC, ZRC SAZU, 1976–2007.

Borneman 1984 = Ernest Borneman, Sex im Volksmund: die sexuelle Umgangssprache des deutschen Volkes: Wörterbuch [und Thesaurus]: [der obszöne Wortschatz der Deutschen], Herrsching: Pawlak, 1984.

Jakop 2007 = Tjaša Jakop, Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA), Merkujev zbornik = Jezikoslovni zapiski 13 (2007), št. 1–2, 189–194 + 2 pril.

Jakop 2011 = Tjaša Jakop, The variety and richness of words for relatives in Slovene, v: Language Variation – European perspectives III: selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe (ICLa-VE 5), Copenhagen, June 2009, ur. Frans Gregersen idr., Amsterdam – Philadelphia (PA): John Benjamins, 2011 (Studies in Language Variation 7), 227–238.

Koštiál 1909 = J.[ohannes = Ivan] Koštiál, Slovenisches erotisches Idiotikon, v: Anthropophyteia 5 (1909), ur. Friedrich S. Krauss, 9–12.

Logar 1956 = Tine Logar, Dialektološke študije IX: Značilnosti kojščanskega govora, Slavistična revija 9 (1956), št. 1, 34–44. (Ponatis v: Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 72–78.)

Logar – Rigler 1993 = Tine Logar – Jakob Rigler, Karta slovenskih narečij, Ljubljana: MK, 1993 (zemljevid).

Motschenbacher 2012 = Heiko Motschenbacher, An Interdisciplinary Bibliography on Language, Gender and Sexuality (2000–2011), Amsterdam – Philadelphia (PA): John Benjamins, 2012.

Pirona = Giulio Andrea Pirona – Ercole Carletti – Giov.[anni] Batt.[ista] Corgnali, Il Nuovo Pirona: vocabolario friulano, aggiunte e correzioni riordinate da Giovanni Frau, Udine: Società filologica friulana, 2001 (1935, 1996).

Pleteršnik 1894–1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1–2, Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894–1895. (Ponatis: Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar: transliterirana izdaja 1–2, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Slovarji).)

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 2: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924 (Znanstveno društvo za humanistične vede v Ljubljani, Dela I/2).

Rožman 2000 = Irena Rožman, Prispevki profesorja Ivana Koštiála v Anthropophytei, v: Kolesar s Filozofske: zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr.Vilka Novaka, ur. Janez Bogataj – Ingrid Slavec Gradišnik, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2000 (Županičeva knjižnica 4), 239–248.

Skok 1971–1974 = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1: A–J, 1971; 2: K–poni1, 1972; 3: poni2–Ž, 1973; 4: kazala, 1974, ur. Mirko Deanović – Ljudevit Jonke, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

SLA = Slovenski lingvistični atlas, arhiv dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana, listkovno in zvezkovno gradivo za vprašanje V069.

SLA 1.1 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1.1: človek (telo, bolezni, družina): atlas, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1.2: človek (telo, bolezni, družina): komentarji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Snoj 2001 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003 (1997).

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU (izd.) – Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 2001.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1: A–H, 1970; 2: I–Na, 1975; 3: Ne-Pren, 1979; 4: Preo–Š, 1985; 5: T–Ž, 1991, Ljubljana: SAZU oz. (od 4. knjige naprej) SAZU – ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.).

Thesaurus 2 = Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten 2: C–dn, ur. Stanislaus Hafner – Erich Prunč, Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1987.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Jakop T. Izrazi za spolovila v gradivu za Slovenski lingvistični atlas in pri Ivanu Koštiálu. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 1. junij 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2330