Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja

  • Andreja Legan Ravnikar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: knjižna slovenščina 16. stoletja, prevzemanje, nemščina, latinščina, italijanščina, hrvaščina, cerkvena slovanščina

Povzetek

Pomanjkanje izrazov je predstavljalo najmočnejšo motivacijo za sprejemanje besed iz inventarja drugih jezikov v knjižno slovenščino 16. stoletja. Primerjava med pisci, predvsem med Trubarjem in Dalmatinom v odnosu do Krelja in Juričiča, je glede na razlikovalne jezikovne koncepte in sociolingvistične okoliščine pokazala med posameznimi avtorji različne deleže prevzetih besed iz nemščine, klasičnih in svetopisemskih ter romanskih in slovanskih jezikov. Razčlenjevali smo pomensko podobo oz. pomenske razvoje mlajših in starejših prevzetih besed.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2011 = Kozma Ahačič, Nekaj vidikov umeščanja slovenščine v evropski jezikovni prostor 16. stoletja: od uporabnosti slovenskega jezika do latinskih tujk, v: Jeziki, identitete, pripadnosti med središči in obrobji, ur. Kozma Ahačič – Petra Testen, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 109–122.

Kočeva-Lefedžieva 2004 = Ana Kočeva-Lefedžieva, Nemski leksikalni elementi v b”lgarskite govori, Sofija: B”lgarska akademija na naukite, Institut za b”lgarski ezik, 2004.

Kranzmayer 1944 = Eberhard Kranzmayer, Die deutschen Lehnwörter in der slowenischen Volkssprache, Laibach, 1944 (Veröfentlichung des Instituts für Kärntner Landesforschung).

Legan Ravnikar 2008 = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija: od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Lingua Slovenica 4).

Legan Ravnikar 2012 = Andreja Legan Ravnikar, Značilnosti sprejemanja besed iz nemščine v knjižno slovenščino 16. stoletja, Jezikoslovni zapiski 18 (2012), št. 2, 131–148.

Merše 1998 = Majda Merše, Primerjava besedja Kreljeve in Juričičeve postile, v: Vatroslav Oblak, Ur. Alenka Šivic-Dular, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1998 (Obdobja 17), 217–231.

Merše 2009 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Linguistica et philologica 23).

Merše 2011 = Majda Merše, Uvod, v: Kozma Ahačič idr., Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Slovarji), 7–31.

Müller 2005 = Jakob Müller, Prekmursko besedje v Registru 1584?, v: Prekmurska narečna slovstvena ustvarjalnost, ur. Jože Vugrinec, Murska Sobota: Ustanova dr. Štiftarjeva fundacija, 2005, 130–139.

Newerkla 2011 = Stefan M. Newerkla, Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch: Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen, Frankfurt am Main idr.: Lang, 2011 (Schriften über Sprachen und Texte 7).

Novak 2004 = France Novak, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Linguistica et philologica 10).

Novak 2007 = France Novak, Pomen dela slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja za oblikovanje slovenskega strokovnega izrazja in stilistike strokovnih besedil, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007 (Obdobja 24), 263–282.

Orožen 1986 = Martina Orožen, Sledovi starocerkvenoslovanske liturgične terminologije v razvoju slovenskega (knjižnega) jezika, v: Jugoslavenski seminar za strane slaviste (Novi Sad) 36 (1986), 7–17.

Orožen 1993 = Martina Orožen, Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku, Slavistična revija 41 (1993), št. 1, 143–160.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika: od Brižinskih spomenikov do Kopitarja, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1996.

Premk 1992 = Francka Premk, Korenine slovenskih psalmov, Ljubljana: Trubarjevo društvo, 1992.

Ramovš 1997 = Fran Ramovš, Zbrano delo 2: razprave in članki, ur. Jože Toporišič, Ljubljana: SAZU, 1997 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 23/II).

Skubic 2007 = Mitja Skubic, Uvod v romansko jezikoslovje, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnosti, 2007 (1982).

Striedter-Temps = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin: Osteuropa Institut – Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1963 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der freien Universität Berlin 27).

Štebih Golub 2010 = Barbara Štebih Golub, Germanizmi kajkavskoga književnog jezika, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, zbirka Sopotnik).

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 (Razprave Filozofske fakultete).

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Legan RavnikarA. Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja. JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 12. avgust 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2323