Je slovenska Istra še dvojezična?

  • Mojca Kompara Fakulteta za turistične študije – Turistica Univerza na Primorskem
Ključne besede: dvojezičnost, slovenska Istra, slovenski jezik, italijanski jezik

Povzetek

V prispevku je obravnavano vprašanje dvojezičnosti Slovencev, ki živijo na narodnostno mešanem območju slovenske Istre, kjer sta slovenski in italijanski jezik uradna jezika. V raziskavi je sodelovalo 86 Slovencev z narodnostno mešanega območja. Delež tistih, ki so se opredelili za dvojezične, in rezultati ankete potrjujejo, da Slovenci na dvojezičnem območju niso dvojezični, saj niso zmožni funkcionalno uporabljati italijanskega jezika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barth 1969 = Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries, Boston: Little Borwn, 1969.

Calvet 1999 = Louis-Jean Calvet, Pour une écologie des langues du monde, Paris: Plon, 1999.

Corriere della Sera 2012 = 〈http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/P/piove-e-piovuto.shtml〉, dostop 31. 12. 2012.

Edwards 1985 = John Edwards, Language, Society and Identity, Oxford: Basil Blackwell Ltd. – London: Andre Deutsch, 1985.

Giles 1977 = Howard Giles, Language, Ethnicity and Intergroup Relations, London – New York – San Francisco: Academic Press, 1977 (European Monographs in Social Psychology 13).

Godunc 2008 = Zdravka Godunc, Prerez politike jezikovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji, v: Ivšek 2008, 95–105.

Grosman 2008 = Meta Grosman, Slovenščina in drugi jeziki, v: Ivšek 2008, 165–175.

Ivšek 2008 = Jeziki v izobraževanju: zbornik prispevkov konference, Ljubljana, 25.–26. septembra 2008 = Languages in education: proceedings, September 25–26, 2008, Ljubljana, Slovenia, ur. Milena Ivšek, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008.

Kranjc 2008 = Simona Kranjc, Slovenščina v vrtcu, v: Ivšek 2008, 129–134.

Lipavic Oštir – Jazbec 2010 = Alja Lipavic Oštir – Saša Jazbec, Na pot monografiji, v: Pot v večjezičnost: zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO osnovne šole, ur. Alja Lipavic Oštir – Saša Jazbec, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010, 4–5.

Mikolič 2004 = Vesna Mikolič, Jezik v zrcalu kultur: jezikovna sporazumevalna zmožnost in (med)etnična ozaveščenost v slovenski Istri, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče za južno Primorsko, 2004 (Annales Majora).

Moja anketa 2012 = 〈www.mojaanketa.si〉, dostop 31. 12. 2012.

Nećak Lük 2008 = Albina Nećak Lük, Učenčev jezik – učni jezik, v: Ivšek 2008, 135–140.

Nećak Lük – Muskens – Novak Lukanovič 2000 = Albina Nećak Lük – George Muskens – Sonja Novak Lukanovič (ur.), Managing the Mix Thereafter: Comparative Research Into Mixed Communities in Three Independent Successor States, Ljubljana: Institute for Ethnic Studies, 2000.

Novak Lukanovič 1993 = Sonja Novak Lukanovič, Dvojezična vzgoja in izobraževanje: vloga v družbi in stališča posameznikov, Razprave in gradivo (Ljubljana) 28 (1993), 38-45.

Novak Lukanovič 1998 = Sonja Novak Lukanovič, Stališča do večinskega in manjšinskega jezika v vzgoji in izobraževanju na narodnostno mešanem območju v Sloveniji, v: Jezik za danes in jutri: zbornik referatov na II. kongresu, Ljubljana, 8.–10. 10. 1998, ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije – Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998, 91–96.

Novak Lukanovič 2003 = Sonja Novak Lukanovič, Jezikovno prilagajanje na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, Razprave in gradivo (Ljubljana) 42 (2003), 38–60.

Novak Lukanovič 2011a = Sonja Novak Lukanovič, Language Diversity in Border Regions: some research data on the perception among the pupils of two secondary schools, Annales: anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies: series historia et sociologia 21 (2011), št. 1, 79–92.

Novak Lukanovič 2011b = Sonja Novak Lukanovič, Jezik in ekonomija na narodno mešanih območjih v Sloveniji, Annales: anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies: series historia et sociologia 21 (2011), št. 2, 327–336.

Popis 2002 = 〈http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter= OBC&st=7〉, dostop 31. 12. 2012.

RIC 2012 = 〈http://www.ric.si/general_matura/general_information/〉, dostop31. 12. 2012.

Saville-Troike 1978 = Muriel Saville-Troike, A Guide to Culture in the Classroom, Rosslyn, VA: National Clearinghouse for Bilingual Education, 1978.

Sedmak = Mateja Sedmak, Manjšine in skupinske (etnične) identitete: primerjalna študija slovenske in italijanske manjšine, Annales: anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies: series historia et sociologia 19 (2009), št. 1, 205–220.

Urad za narodnosti 2012 = {http://www.arhiv.uvn.gov.si/si/manjsine/italijanska_

narodna_skupnost/〉, dostop 31. 12. 2012.

Ustava 2001 = Ustava Republike Slovenije, Ljubljana: GV založba, 2001.

Zerzer 2009 = Nada Zerzer, More language(s) – more space(s)?: reflections on the representation of heteroglossia and minority languages in the Alpe-Adria region, Annales: anali za istrske in mediteranske študije = annali di Studi istriani e mediterranei = annals for Istrian and Mediterranean studies: series historia et sociologia 19 (2009), št. 1, 157–172.

Objavljeno
2015-07-19
Kako citirati
1.
Kompara M. Je slovenska Istra še dvojezična?. JZ [Internet]. 19. julij 2015. [citirano 19. september 2020.];20(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2264