Search


 
Issue Title
 
Vol 34, No 2 (2005) SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU OB DESETLETNICI ŽEGNANJA KONJ. POPRAVKI IN DOPOLNITVE
ST. STEPHEN'S DAY CELEBRATIONS IN ZANIGRAD. AFTER TEN YEARS OF THE BLESSING OF HORSES. CORRIGENDA ET ADDENDA
Abstract  PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA NACIONALNO VASPITANJE. KONSTRUKCIJA JUGOSLOVENSKE NACIJE U ČASOPISU JUGOSLOVENČE (1931–1941)
NATIONAL EDUCATION: THE CONSTRUCTION OF THE YUGOSLAV NATION IN THE MAGAZINE JUGOSLOVENČE (1931–1941)
Abstract  PDF
Lada Stevanović
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 BULGARIAN FOLKLORE STUDIES AND THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AND CULTURE. THE CONTRIBUTION OF GEORGI SAVA RAKOVSKI
BOLGARSKA FOLKLORISTIKA IN OBLIKOVANJE NARODNE IDENTITETE IN KULTURE. VLOGA G. S. RAKOVSKEGA
Abstract  PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 33, No 1 (2004) SV. ŠTEFAN V ZANIGRADU, PRAZNIK SORODSTVA, VASI IN SOSESKE
THE FEAST OF ST. STEPHEN IN ZANIGRAD. CELEBRATION OF KINSHIP, VILLAGE, AND NEIGHBORHOOD
Abstract  PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE A TRIP DOWN MEMORY LANE. REVISITING PERSIANS NATIONAL IDENTITY IN THE SAFAVIDS FOLKTALES
PO POTI SPOMINA. PERZIJSKA NACIONALNA IDENTITETA V SAFAVIDSKIH LJUDSKIH PRIPOVEDIH
Abstract  PDF
Mohammad Hanif, Mohsen Hanif
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA “WE PRESERVED EVERYTHING OLD.” FOLK TRADITION AND TRADITIONALISM IN CULTURE OF ETHNIC MINORITIES 
»OHRANILI SMO VSE STARO.« LJUDSKO IZROČILO IN TRADICIONALIZEM V KULTURI ETNIČNIH MANJŠIN
Abstract  PDF
Mladena Prelić
 
Vol 37, No 1 (2008) LOKALNE, NACIONALNE IN GLOBALNE PERCEPCIJE UMETNOSTNIH SVETOV. SLOVENCI V BUENOS AIRESU
LOCAL, NATIONAL, AND GLOBAL PERCEPTIONS OF ART WORLDS. SLOVENIANS IN BUENOS AIRES
Abstract  PDF
Kristina Toplak
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA ASPECTS OF TRADITION
VIDIKI TRADICIJE
Abstract  PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE EMBODYING BORDERS AND PERFORMING CONFLICTING IDENTITIES IN SOME POLISH FAMILY NARRATIVES
UTELEŠANJE MEJ IN UPRIZARJANJE NASPROTUJOČIH SI IDENTITET V NEKAJ DRUŽINSKIH PRIPOVEDIH NA POLJSKEM
Abstract  PDF
Nicoletta Diasio
 
Vol 39, No 2 (2010) ETHNOLOGICAL IDEAS AND APPROACHES IN BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
ETNOLOŠKE IDEJE IN PRISTOPI V SODOBNI BOLGARSKI FOLKLORISTIKI
Abstract  PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 MOGY. A VESSEL OF RITUAL IN POST-SOCIALIST HUNGARY
FESTIVALI NACIONALNEGA ZDRUŽENJA MADŽAROV (MOGY). RITUALI V POSOCIALISTIČNI MADŽARSKI
Abstract  PDF
István Povedák
 
Vol 35, No 1 (2006) ODDALJENOST IN BLIŽINA LJUDSKEGA V POEZIJI ALOJZA GRADNIKA
DISTANCE AND CLOSENESS OF THE POPULAR IN THE POETRY OF ALOJZ GRADNIK
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER CHRISTMAS SONGS AND CONSTRUCTING IDENTITIES
BOŽIČNE PESMI IN OBLIKOVANJE ISTOVETNOSTI
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA „IZ BEOGRADA SAM“. PRILOG PROUČAVANJU ETNIČKOG IDENTITETA SRBA U SLOVENIJI
“I’M FROM BELGRADE”: UNDERSTANDING SERBIAN ETHNIC IDENTITY IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Jadranka Đorđević Crnobrnja
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 THE SLAVIC IDEA AND THE ORIGIN OF BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
IDEJA SLOVANSTVA IN TEMELJI RAZISKAV BOLGARSKE FOLKLORE
Abstract  PDF
Vladimir Penchev
 
Vol 47, No 1 (2018): CULTURAL HERITAGE OF THE GREAT WAR / KULTURNA DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE THE CHRISTMAS TRUCE OF 1914 IN THE FILM JOYEUX NOËL (2005)
BOŽIČNO PREMIRJE LETA 1914 IN FILM JOYEUX NOËL (2005)
Abstract  PDF
Ivan Kovačević
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE THE INTEGRATION OF “EAST” AND “WEST”. SLOVENIAN “EUROCRATS” AND THE POLITICS OF IDENTITY WITHIN THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN UNION
INTEGRACIJA »VZHODA« IN »ZAHODA«. SLOVENSKI »EVROKRATI« IN POLITIKA IDENTITETE V USTANOVAH EVROPSKE UNIJE
Abstract  PDF
Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN SACRED PLACES AND RELIGIOUS PRACTICES AMONG CROATIAN SPIRITUAL SEEKERS: A MEDJUGORJE CASE STUDY
SVETI PROSTORI IN RELIGIOZNE PRAKSE HRVAŠKIH DUHOVNIH ISKALCEV. PRIMER MEDJUGORJE
Abstract  PDF
Marijana Belaj, Goran Pavel Šantek
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ THE POLKA VERSUS THE WALTZ. CZECH NATIONAL DANCES IN THE POLITICAL CONTEXT OF THE NINETEENTH CENTURY
POLKA NASPROTI VALČKU. ČEŠKI NACIONALNI PLESI V POLITIČNEM KONTEKSTU 19. STOLETJA
Abstract  PDF
Daniela Stavělová
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR GLASBA IN PLES NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI: NACIONALNA IDENTITETA, EKSOTIKA, PAST STROKE
MUSIC AND DANCE OF ETHNIC MINORITIES IN SLOVENIA: NATIONAL IDENTITY, EXOTICISM, AND THE PITFALLS OF ETHNOMUSICOLOGY
Abstract  PDF
Alma Bejtullahu
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE RAZMERJE MED NACIONALNIMI IN NADNACIONALNIMI IDENTITETAMI V CIVILNI MISIJI EVROPSKE UNIJE NA KOSOVU EULEX
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL AND SUPRANATIONAL IDENTITIES IN THE EUROPEAN UNION RULE OF LAW MISSION IN KOSOVO (EULEX)
Abstract  PDF
Sara Arko
 
1 - 21 of 21 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"