Search


 
Issue Title
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES DINAMIČNOST ŽANRSKEGA SISTEMA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE V 19. IN 20. STOLETJU
GENRE SYSTEM DYNAMISM IN NINETEENTH- AND TWENTIETH- CENTURY SLOVENIAN LITERARY FOLKLORE
Abstract  PDF
Marija Stanonik
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) »OJ LUŠNO JE RES NA DEŽELI«. PERCEPCIJA LJUDSKE PESMI IN LJUDSKEGA PRI IZDAJAH GRAMOFONSKIH PLOŠČ PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
“IT’S SO PLEASANT IN THE COUNTRYSIDE”: THE PERCEPTION OF FOLK SONGS AND THE FOLK ON GRAMOPHONE RECORDINGS BEFORE THE SECOND WORLD WAR
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE REAL AND VIRTUAL SPACES OF REVISITING THE QUESTION “WHAT TO DO WITH FOLKLORE?”
REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI PREMISLEKA O VPRAŠANJU »KAM BI S TO FOLKLORO?«
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI IN PODOBE. K VPRAŠANJEM O PRODUKCIJI ZNANJA I.
PERSPECTIVES AND IMAGES. FRAGMENTS ON KNOWLEDGE PRODUCTION I.
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 37, No 1 (2008) RAZISKAVE LJUDSKE PESMI MED TEKSTOM IN KONTEKSTOM
FOLK-SONG RESEARCH – BETWEEN TEXT AND CONTEXT
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 39, No 2 (2010) ZVRSTNOST SLOVENSKIH LJUDSKIH PESMI. REFLEKSIJA PESEMSKEGA RAZVOJA ALI POGLEDOV NANJ
GENREFICATION OF SLOVENIAN FOLKSONGS: A REFLECTION, OR VIEWS ON THEIR DEVELOPMENT
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 42, No 1 (2013) PONOVNO O OBLIKOVANJU IN RAZVOJU GLASBENE FOLKLORISTIKE
REVISITING THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FOLK MUSIC STUDIES
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI NA RITUALNOST IN RITUALNE PRAKSE NA SLOVENSKEM
PERSPECTIVES ON RITUALITY AND RITUAL PRACTICES IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 34, No 2 (2005) BAJESLOVNO IZROČILO V BOHINJSKEM FOLKLORNEM PRIPOVEDNIŠTVU
MYTHOLOGICAL TRADITION IN THE FOLK NARRATIVE OF BOHINJ
Abstract  PDF
Marija Cvetek
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER FOLKLORE STUDIES AND PRESENTATIONS OF FOLK SONG TRADITIONS OF SLOVENIAN-FRIULAN BORDER AREA
FOLKLORISTIKA IN PREDSTAVITVE LJUDSKE PESEMSKE TRADICIJE SLOVENSKO-FURLANSKEGA OBMEJNEGA OBMOČJA
Abstract  PDF
Marjeta Pisk
 
Vol 39, No 2 (2010) ETHNOLOGICAL IDEAS AND APPROACHES IN BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
ETNOLOŠKE IDEJE IN PRISTOPI V SODOBNI BOLGARSKI FOLKLORISTIKI
Abstract  PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 36, No 2 (2007) ŠOLSKE PESMARICE KOT MOŽNI VIR ZA LJUDSKE PESMI
SCHOOL SONGBOOKS AS A POSSIBLE SOURCE OF FOLK SONGS
Abstract  PDF
Marko Terseglav
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY POZABLJENA TRADICIJA. ORIS ARHAIČNEGA PESNIŠTVA
A FORGOTTEN TRADITION. AN OUTLINE OF ARCHAIC POETRY
Abstract  PDF
Andrej Ferkolj
 
Vol 44, No 2 (2015): AD HONOREM MIRKO RAMOVŠ ETNOKOREOLOŠKE POTI MIRKA RAMOVŠA
MIRKO RAMOVŠ’S PATH IN ETHNOCHOREOLOGY
Abstract  PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 45, No 3 (2016): ESTONIA ONLINE FROM JOKE TALES TO DEMOTIVATORS. A DIACHRONIC LOOK AT HUMOROUS DISCOURSE IN FOLKLORE
OD ŠALJIVIH PRIPOVEDI DO DEMOTIVATORJEV. DIAHRONI POGLED NA HUMOREN DISKURZ V FOLKLORI
Abstract  PDF
Liisi Laineste
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR »MOREBITI BI SE ŠE DAL KJE KAK TAK NAPEV VLOVITI.« ZAPISOVALSKE USMERITVE NA SLOVENSKEM V KONTEKSTU SLOVANSKIH POVEZAV
“PERHAPS THIS MELODY COULD STILL BE FOUND SOMEWHERE.” TRANSCRIPTION ORIENTATIONS IN SLOVENIA IN THE CONTEXT OF SLAVIC CONNECTIONS
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 44, No 3 (2015) SONGS ABOUT THE LISBON EARTHQUAKE, OR THE SLOVENIAN RESPONSE TO STORIES ABOUT SOMEONE ELSE’S MISFORTUNE
PESMI O LIZBONSKEM POTRESU ALI SLOVENSKI ODZIV NA ZGODBO O NESREČI DRUGEGA
Abstract  PDF
Marija Klobčar
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV SPREMINJAJOČI SE TEKSTI IN KONTEKSTI VELIKONOČNEGA PLESA V METLIKI
THE CHANGING TEXTS AND CONTEXTS OF THE EASTER DANCE RITUAL IN METLIKA
Abstract  PDF
Rebeka Kunej
 
1 - 18 of 18 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"