Search


 
Issue Title
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI IN PODOBE. K VPRAŠANJEM O PRODUKCIJI ZNANJA I.
PERSPECTIVES AND IMAGES. FRAGMENTS ON KNOWLEDGE PRODUCTION I.
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 34, No 2 (2005) O ETNOLOGIJI IN LEKSIKOGRAFIJI. SLOVENSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON MED ZAMISLIJO IN IZIDOM
ON ETHNOLOGY AND LEXICOGRAPHY. THE LEXICON OF SLOVENIAN ETHNOLOGY BETWEEN CONCEPTION AND PUBLICATION
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 40, No 1 (2011): 60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY ZADNJE DESETLETJE OD ŠESTIH. INŠTITUT ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU (1951/2001–2011)
THE INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY ZRC SAZU (1951/2001–2011)
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 40, No 1 (2011): 60 LET INŠTITUTA ZA SLOVENSKO NARODOPISJE ZRC SAZU/THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY IVAN GRAFENAUER. NJEGOVE KULTURNOHISTORIČNE IN ETNOLOŠKOPRIMERJALNE RAZISKAVE (SLOVENSKE) SLOVSTVENE FOLKLORE
IVAN GRAFENAUER. FIRST CHAIR OF THE SAZU INSTITUTE OF SLOVENIAN ETHNOLOGY AND RESEARCHER OF LITERARY FOLKLORE
Abstract  PDF
Marija Stanonik
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA DOING EUROPEAN ETHNOLOGY IN A TIME OF CHANGE. THE METAMORPHOSIS OF A DISCIPLINE (IN GERMANY AND IN EUROPE)
EVROPSKA ETNOLOGIJA V ČASU SPREMEMB. SPREMEMBE DISCIPLINE (V NEMČIJI IN EVROPI)
Abstract  PDF
Reinhard Johler
 
Vol 33, No 1 (2004) NASLJEĐE JUGOSLAVENSKIH ETNOLOGIJA I SUVREMENO ISTRAŽIVANJE POSTSOCIJALIZMA
LEGACY OF YUGOSLAV ETHNOLOGIES AND CONTEMPORARY RESEARCH OF POST-SOCIALISM
Abstract  PDF
Ines Prica
 
Vol 35, No 2 (2006): GREGOR KREK (1840-1905) ETNOLOŠKA BRANJA GREGORJA KREKA
ETHNOLOGICAL READINGS OF GREGOR KREK
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES NA POTI K ETNOLOŠKIM POGLEDOM IN PODOBAM
TOWARDS ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 42, No 1 (2013) STANOVANJSKA KULTURA V ETNOLOŠKI VEDI
DWELLING CULTURE IN ETHNOLOGY
Abstract  PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 39, No 1 (2010): SRBI V SLOVENIJI, SLOVENCI V SRBIJI / SERBS IN SLOVENIA, SLOVENIANS IN SERBIA ETNOLOGIJA V SLOVENIJI IN SRBIJI. DVE TRADICIJI »JUGOSLOVANSKE« ETNOLOGIJE?
ETHNOLOGY IN SLOVENIA AND SERBIA: TWO TRADITIONS OF YUGOSLAV ETHNOLOGY?
Abstract  PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 33, No 1 (2004) SODOBNE ZGODBE ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI
CONTEMPORARY LEGENDS AMONG SLOVENIAN STUDENTS IN LJUBLJANA
Abstract  PDF
Monika Kropej
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE
USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE
Abstract  PDF
Naško Križnar
 
Vol 41, No 2 (2012): CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA ASPECTS OF TRADITION
VIDIKI TRADICIJE
Abstract  PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 42, No 1 (2013) ETNOLOG IN CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
ETHNOLOGIST AND THE INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL HERITAGE PROTECTION
Abstract  PDF
Zvezda Koželj
 
Vol 42, No 1 (2013) FOOD RESEARCH IN CROATIAN ETHNOLOGY
RAZISKAVE PREHRANE V HRVAŠKI ETNOLOGIJI
Abstract  PDF
Melanija Belaj
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 BULGARIAN FOLKLORE STUDIES AND THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY AND CULTURE. THE CONTRIBUTION OF GEORGI SAVA RAKOVSKI
BOLGARSKA FOLKLORISTIKA IN OBLIKOVANJE NARODNE IDENTITETE IN KULTURE. VLOGA G. S. RAKOVSKEGA
Abstract  PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES POGLEDI NA RITUALNOST IN RITUALNE PRAKSE NA SLOVENSKEM
PERSPECTIVES ON RITUALITY AND RITUAL PRACTICES IN SLOVENIA
Abstract  PDF
Jurij Fikfak
 
Vol 39, No 2 (2010) ETHNOLOGICAL IDEAS AND APPROACHES IN BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
ETNOLOŠKE IDEJE IN PRISTOPI V SODOBNI BOLGARSKI FOLKLORISTIKI
Abstract  PDF
Valentina Ganeva-Raycheva
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 THE SLAVIC IDEA AND THE ORIGIN OF BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
IDEJA SLOVANSTVA IN TEMELJI RAZISKAV BOLGARSKE FOLKLORE
Abstract  PDF
Vladimir Penchev
 
Vol 47, No 3 (2018): SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE Z LOKALNIMI PRIPOVEDMI V PROSTORU
PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH LOCAL LEGENDS OF PLACE
Abstract  PDF
Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban
 
1 - 20 of 20 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"