Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 40, No 2 (2011): RESEARCHING FOLK CULTURE IN SLAVIC LANDS (1770–1880)/ RAZISKOVANJE LJUDSKE KULTURE V SLOVANSKIH DEŽELAH MED 1770 IN 1880 THE SLAVIC IDEA AND THE ORIGIN OF BULGARIAN FOLKLORE STUDIES
IDEJA SLOVANSTVA IN TEMELJI RAZISKAV BOLGARSKE FOLKLORE
Abstract   PDF
Vladimir Penchev
 
Vol 38, No 2 (2009): EUROPE. IMAGINATION AND PRACTICES / EVROPA. IMAGINACIJA IN PRAKSE THE STORY ABOUT OLD HAG EUROPE AND HEALTHY MAIDEN SERBIA
ZGODBA O ZLOBNI STARKI EVROPI IN ZDRAVEM DEKLETU SRBIJI
Abstract   PDF
Maria Vivod
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE TRANSFORMATION OF MODERN GREEK CALENDAR CUSTOMS ASSOCIATED WITH FIRE: TRADITION AND CONTEMPORANEITY
TRANSFORMACIJA MODERNIH GRŠKIH KOLEDARSKIH ŠEG, POVEZANIH Z OGNJEM. TRADICIJA IN SODOBNOST
Abstract   PDF
Svetlana Sidneva
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE USE OF THE SENSES IN RELIGIOUS REVIVAL MOVEMENTS
RABA ČUTOV V VERSKIH PRENOVITVENIH GIBANJIH
Abstract   PDF
Anders Gustavsson
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN THE VAGARIES OF IDENTIFICATION IN THE SOCIETÀ DI MINERVA OF TRIESTE (1810–1916)
VARIACIJE IDENTIFIKACIJ V TRŽAŠKEM DRUŠTVU MINERVA (1810–1916)
Abstract   PDF
Daša Ličen
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA THE VOW AS VISUAL FEAST. HONORING ST. JOSEPH IN SICILIAN AMERICAN HOMES
ZAOBLJUBA KOT VIZUALNI PRAZNIK. ČAŠČENJE SV. JOŽEFA V DOMOVIH AMERIŠKIH SICILIJANCEV
Abstract   PDF
Leonard Norman Primiano
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE WANDERING BLIND MENDICANT SINGER AND THE SLAVIC RITUAL YEAR
POTUJOČI SLEPI BERAŠKI PEVEC IN SLOVANSKO OBREDNO LETO
Abstract   PDF
Katya Mihaylova
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) THE WORLD’S GREATEST SOUND ARCHIVE. 78 RPM RECORDS AS A SOURCE FOR MUSICOLOGICAL RESEARCH
NAJVEČJI ZVOČNI ARHIV NA SVETU. PLOŠČE Z 78 O/MIN KOT VIR ZA MUZIKOLOŠKE RAZISKAVE
Abstract   PDF
Pekka Gronow
 
Vol 42, No 1 (2013) THE YEAR 1968 IN THE MEMORY OF ONE GENERATION
LETO 1968 V SPOMINU ENE GENERACIJE
Abstract   PDF
Monika Vrzgulová
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE THE “ALMDUDLER TRACHTENPÄRCHENBALL” PART OF TYPICAL AUSTRIAN FOLK CULTURE
ALMDUDLERJEV PLES PAROV V TRADICIONALNIH NOŠAH – DEL TIPIČNE AVSTRIJSKE LJUDSKE KULTURE
Abstract   PDF
Irene Egger
 
Vol 41, No 1 (2012): RITUAL YEAR 7 / RITUALNO LETO 7 THE “MORAL CODEX” OF A RESEARCHER AS A BEARER OF CULTURE
“MORALNI KODEKS” RAZISKOVALCA, NOSILCA KULTURE
Abstract   PDF
Tatiana Minniyakhmetova
 
Vol 34, No 2 (2005) THOMAS SCHÜRMANN: ERBSTÜCKE. ZEUGNISSE LÄNDLICHER WOHNKULTUR IM ELBE-WESER-GEBIET Details   PDF
Špela Ledinek Lozej
 
Vol 34, No 2 (2005) TO DEVELOP THE ACCEPTABLY MODERN. SLOVENIAN URBAN LANDSCAPE UNDER SOCIALISM, 1969–1982
KAKO RAZVITI SPREJEMLJIVO MODERNO. SLOVENSKA URBANA KRAJINA V SOCIALIZMU, 1969–1982
Abstract   PDF
Veronica E. Aplenc
 
Vol 36, No 2 (2007) TONE CEVC (1932–2007) Details   PDF
Helena Ložar - Podlogar
 
Vol 48, No 2 (2019): OBREDNE PESMI MED LITURGIJO IN LJUDSKIM IZROČILOM / RITUAL SONGS BETWEEN LITURGY AND FOLK TRADITION TRADICIJA LJUDSKIH PESMI V GLASBI SODOBNIH POGREBNIH SLOVESTNOSTI
MANUSCRIPT SONGBOOKS: BETWEEN RELIGIOUS AND FOLK
Abstract   PDF
Anita Prelovšek
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRADICIJSKI JUNAK PETER KLEPEC NA STIČIŠČU IZROČIL
FOLK HERO PETER KLEPEC IN THE MELTING POT OF DIFFERENT TRADITIONS
Abstract   PDF
Monika Kropej Telban
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK TRADICIONALNOST PRIREDITEV KRAVJI BAL, VASOVANJE IN KMEČKA OHCET V BOHINJU S PERSPEKTIVE NJIHOVIH ORGANIZATORJEV
THE TRADITIONAL COWS’ BALL (KRAVJI BAL), VILLAGE SERENADE (VASOVANJE), AND COUNTRY WEDDING (KMEČKA OHCET) IN BOHINJ FROM THE ORGANIZERS’ PERSPECTIVE
Abstract   PDF
Mateja Habinc
 
Vol 36, No 2 (2007) TRADITION, REVITALIZATION AND INNOVATION IN CONTEMPORARY RITUALS IN SLOVAKIA
TRADICIJA, OŽIVLJANJE IN INOVACIJE V SODOBNIH RITUALIH NA SLOVAŠKEM
Abstract   PDF
Kornélia Jakubíková
 
Vol 35, No 1 (2006) TRANSFORMACIJE LJUDSKEGA PLESA V PREDSTAVITVAH ZA »DRUGE«. PRIMER TREH KOL IZ BELE KRAJINE
TRANSFORMATION OF FOLK DANCES IN PRESENTATIONS FOR “OTHERS”. THREE CIRCLE DANCES FROM BELA KRAJINA
Abstract   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK TRANSFORMACIJE (SLOVSTVENE) FOLKLORE V SODOBNI KULTURI. KRIVOPETE V ZGORNJEM POSOČJU IN V BENEČIJI
TRANSFORMATIONS OF (VERBAL) FOLKLORE IN CONTEMPORARY CULTURE: KRIVOPETE IN THE UPPER SOČA VALLEY AND IN VENETIA
Abstract   PDF
Barbara Ivančič Kutin
 
Vol 48, No 1 (2019): ZAVAROVANA OBMOČJA OB SLOVENSKO-MADŽARSKI MEJI / PROTECTED AREAS ALONG THE SLOVENIAN-HUNGARIAN BORDER TRANSFORMATION OF A STRICTLY CONTROLLED BORDER AREA INTO A TOURIST DESTINATION: MAKING HERITAGE IN COMMUNIST HUNGARY
TRANSFORMACIJA STROGO NADZOROVANEGA MEJNEGA OBMOČJA V TURISTIČNI CILJ: OBLIKOVANJE DEDIŠČINE V KOMUNISTIČNI MADŽARSKI
Abstract   PDF
Ágota Lídia Ispán
 
Vol 36, No 1 (2007): SENSES AND RELIGION / ČUTI IN RELIGIJA TRANSFORMATION OF SENSUALITY IN THE SLOVENIAN BALLAD OF LEPA VIDA (LOVELY VIDA)
TRANSFORMACIJA ČUTNEGA V SLOVENSKI BALADI O “LEPI VIDI”
Abstract   PDF
Irena Avsenik Nabergoj
 
Vol 34, No 2 (2005) TRANSLOKALNE SKUPNOSTI V URBANIH NASELJIH PORT MORESBYJA. POMEN POJMOVANJA PROSTORA V PROCESU USTVARJANJA ETNIČNIH IDENTITET
TRANSLOCAL COMMUNITIES IN URBAN SETTLEMENTS OF PORT MORESBY. NOTIONS OF SPACE IN THE FORMATION OF ETHNIC IDENTITIES
Abstract   PDF
Jaka Repič
 
Vol 46, No 1-2 suppl. (2017): ALPE - ADRIA / ALPE - JADRAN TRANSVERSAL PRACTICES BETWEEN BOURGEOIS COSMOPOLITANISM AND FERVENT GERMAN NATIONALISM. THE SCHILLERVEREIN IN TRIESTE AS AN EXAMPLE OF THE IN-BETWEEN IN THE ALPS-ADRIATIC REGION
TRANSVERZALNE PRAKSE MED MEŠČANSKIM KOZMOPOLITIZMOM IN NEMŠKIM NACIONALIZMOM
Abstract   PDF
Ute Holfelder, Gerhard Katschnig, Janine Schemmer, Klaus Schönberger
 
Vol 44, No 1 (2015): TRIGLAVSKI NARODNI PARK – STRATEGIJE / TRIGLAV NATIONAL PARK – STRATEGIES TRIGLAVSKI NARODNI PARK. AKTERJI, STRATEGIJE, PROBLEMI, REŠITVE
TRIGLAV NATIONAL PARK. ACTORS, STRATEGIES, PROBLEMS, SOLUTIONS
Abstract   PDF
Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK TRIGLAVSKI NARODNI PARK V HORIZONTU REKREACIJSKEGA AVANTURIZMA
TRIGLAV NATIONAL PARK AND RECREATIONAL ADVENTURISM
Abstract   PDF
Miha Kozorog, Saša Poljak Istenič
 
Vol 34, No 2 (2005) TURIZEM IN FESTIVALI KOT TRANSNACIONALNO IZKUSTVO (INNSBRUCK, 5.–7. 5. 2004) Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
Vol 35, No 1 (2006) TVRTKO ZEBEC: KRČKI TANCI. PLESNO-ETNOLOŠKA STUDIJA = TANAC DANCES ON THE ISLAND OF KRK. DANCE ETHNOLOGY STUDY Details   PDF
Rebeka Kunej
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK UNLOCKING LATENT CREATIVITY WITH RAPID PROTOTYPING
SPODBUJANJE LATENTNE USTVARJALNOSTI S HITRIM PROTOTIPIRANJEM
Abstract   PDF
Blaž Zupan, Rok Stritar, Alenka Slavec Gomezel
 
Vol 44, No 3 (2015) USTVARJANJE PROSTOROV USTVARJALNOSTI. SODOBNI ROKODELSKI SEJMI V LJUBLJANI KOT PRODUKCIJA LOKALNOSTI
CREATING SPACES OF CREATIVITY: CONTEMPORARY ARTS AND CRAFTS FAIRS IN LJUBLJANA AS PRODUCTION OF LOCALITY IN TIME OF A NEOLIBERAL PARADIGM OF PLACE
Abstract   PDF
Blaž Bajič
 
Vol 37, No 2 (2008): ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE / ETHNOLOGICAL PERSPECTIVES AND IMAGES UVOD Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 38, No 1 (2009): AD HONOREM MILKO MATIČETOV ET ZMAGA KUMER UVOD
FOREWORD
Details   PDF
Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 43, No 2 (2014): GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU (1934–2014) / INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY SRC SASA (1934–2014) UVODNA BESEDA Details   PDF
Drago Kunej
 
Vol 45, No 2 (2016): AD HONOREM JULIJAN STRAJNAR UVODNA BESEDA
FOREWORD
Details   PDF
Mojca Kovačič, Urša Šivic
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK UVODNE BESEDE
FOREWORD
Details   PDF
Jurij Fikfak, Ingrid Slavec Gradišnik
 
Vol 42, No 2 (2013): TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK VAROVANJE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU V RAZCEPU MED STROKOVNIMI NAČELI, ZAKONODAJO IN VSAKDANJO REALNOSTJO
HERITAGE PROTECTION IN TRIGLAV NATIONAL PARK: CAUGHT BETWEEN PROFESSIONAL PRINCIPLES, LEGISLATION, AND EVERYDAY REALITIES
Abstract   PDF
Vito Hazler
 
Vol 45, No 1 (2016): CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTERN EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI VLADIMIR RUKAVINA – MASTER OF FESTIVITY. SOCIAL CHANGE AND CULTURAL POLICY FROM ABOVE
VLADIMIR RUKAVINA – MOJSTER PRAZNOVANJA. DRUŽBENE SPREMEMBE IN KULTURNA POLITIKA Z VRHA
Abstract   PDF
Peter Simonič
 
Vol 35, No 1 (2006) VLASTO KOPAČ (1913–2006) Details   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 46, No 3 (2017): AD HONOREM MARKO TERSEGLAV VLOGA EMILA KORYTKA PRI SPOZNAVANJU SLOVENSKIH PESEMSKIH PRAKS
THE ROLE OF EMIL KORYTKO IN IDENTIFYING SLOVENIAN SONG PRACTICES
Abstract   PDF
Marija Klobčar
 
Vol 33, No 2 (2004): 70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE
THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY
Abstract   PDF
Andreja Žele
 
Vol 48, No 2 (2019): OBREDNE PESMI MED LITURGIJO IN LJUDSKIM IZROČILOM / RITUAL SONGS BETWEEN LITURGY AND FOLK TRADITION VLOGA »LJUDSKIH« KANTORJEV IN POGREBNIH PEVCEV V PREKMURSKEM IN PORABSKEM PROSTORU
THE ROLE OF “FOLK” CANTORS AND FUNERAL SINGERS IN THE PREKMURJE REGION AND THE RABA VALLEY
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 43, No 3 (2014): VOLUNTEERING / PROSTOVOLJENJE VOLUNTEERING FROM ALTRUISM TO OTHERNESS
PROSTOVOLJSTVO OD ALTRUIZMA DO DRUGOSTI
Abstract   PDF
Bénédicte Halba
 
Vol 33, No 1 (2004) VOŠČILO AKAD. DR. MILKU MATIČETOVEMU OB 85-LETNICI Details   PDF
- -
 
Vol 36, No 2 (2007) VPLIV INSTITUCIONALNIH MERIL NA SPREMINJANJE LJUDSKEGA PETJA
THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALIZED STANDARDS ON THE TRANSFORMATION OF FOLK SINGING
Abstract   PDF
Urša Šivic
 
Vol 46, No 1-2 (2017): AD HONOREM MARIJA STANONIK ET MOJCA RAVNIK VRAŽEVERJE IN ČAROVNIŠTVO V ŠENTRUPERSKIH POVEDKAH
SUPERSTITION AND WITCHCRAFT IN ŠENTRUPERT FOLK TALES
Abstract   PDF
Vera Smole
 
Vol 34, No 2 (2005) VSAKDANJA PREHRANA ZASAVSKIH RUDARJEV V LUČI NABAVNIH KNJIŽIC IN DRUGIH VIROV OSKRBE
EVERYDAY FOOD CULTURE OF THE ZASAVJE MINERS WITH REGARD TO FOOD SUPPLY BOOKLETS AND OTHER SOURCES OF PROVISIONS
Abstract   PDF
Jana Mlakar Adamič
 
Vol 35, No 1 (2006) VSTOP V EVROPSKO UNIJO V DOLINI IDRIJE
CELEBRATIONS IN THE IDRIJA RIVER VALLEY OF SLOVENIAN ENTRANCE INTO THE EUROPEAN UNION
Abstract   PDF
Mojca Ravnik
 
Vol 40, No 3 (2011): REAL AND VIRTUAL SPACES OF FOLKLORE STUDIES / REALNI IN VIRTUALNI PROSTORI FOLKLORISTIKE WHAT TO DO WITH … FOLKLORE? WHAT TO DO … WITH BALLADS? REVISITING “MRS BROWN OF FALKLAND”
KAM BI S TO … FOLKLORO? KAM BI … S TEMI BALADAMI? VNOVIČ O GOSPE BROWN IZ FALKLANDA
Abstract   PDF
Sigrid Rieuwerts
 
Vol 34, No 1 (2005): O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG WHY PLAY AND SING? THE ROLE OF FOLK GAMES AND FOLK SONGS IN EVERYDAY LIFE
ZAKAJ IGRATI IN PETI: VLOGA LJUDSKIH IGER IN LJUDSKIH PESMI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
Abstract   PDF
Katalin Lázár
 
Vol 34, No 2 (2005) WILHELM TSCHINKEL: KOČEVARSKA FOLKLORA V ŠEGAH, NAVADAH, PRAVLJICAH, POVEDKAH, LEGENDAH IN DRUGIH FOLKLORNIH IZROČILIH / GOTTSCHEER VOLKSTUM IN SITTE, BRAUCH, MÄRCHEN, SAGEN, LEGENDEN UND ANDEREN VOLKSTÜMLICHEN ÜBERLIEFERUNGEN Details   PDF
Saša Poljak Istenič
 
451 - 500 of 534 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>