Vol 41, No 2 (2012)

CULTURAL HERITAGE / KULTURNA DEDIŠČINA

Edited by / Uredila Ingrid Slavec Gradišnik

Table of Contents

Editorial / Uredništvo

Ingrid Slavec Gradišnik PDF
INTRODUCTION
UVOD
5-8

Tradition and Heritage: Different Aspects and Appropriations / Tradicija in dediščina. Mnogoteri vidiki in prisvojitve

Máiréad Nic Craith PDF
EUROPE'S (UN)COMMON HERITAGE(S)
(NE)SKUPNA/E DEDIŠČINA/E EVROPE
11-28

Bernhard Tschofen PDF
HERITAGE – CONTEMPORARY USES OF CULTURE BEYOND THE EVERYDAY? CHALLENGING ETHNOGRAPHY AND CULTURAL ANALYSIS
DEDIŠČINA – SODOBNE RABE KULTURE ČEZ MEJE VSAKDANJIKA. IZZIV ZA ETNOGRAFIJO IN KULTURNO ANALIZO
29-40

Katja Hrobat Virloget PDF
“EMPLACED” TRADITION. THE CONTINUITY OF FOLK TRADITION IN THE LANDSCAPE
TRADICIJA V KRAJU. KONTINUITETA LJUDSKEGA IZROČILA V POKRAJINI
41-52

Tatiana Bajuk Senčar PDF
NATURAL AND CULTURAL HERITAGE PRACTICES IN TRIGLAV NATIONAL PARK
PRAKSE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU
53-64

Gábor Barna PDF
MECHANISM OF TRADITION IN CONTEMPORARY RELIGIOUS PRACTICES
MEHANIZEM TRADICIJE V SODOBNIH VERSKIH PRAKSAH
65-76

Saša Poljak Istenič PDF
ASPECTS OF TRADITION
VIDIKI TRADICIJE
77-89

Maja Godina Golija PDF
CONTEMPORARY APPROPRIATIONS OF CULINARY TRADITION IN SLOVENIA
SODOBNE RABE KULINARIČNEGA IZROČILA V SLOVENIJI
91-104

Mladena Prelić PDF
“WE PRESERVED EVERYTHING OLD.” FOLK TRADITION AND TRADITIONALISM IN CULTURE OF ETHNIC MINORITIES 
»OHRANILI SMO VSE STARO.« LJUDSKO IZROČILO IN TRADICIONALIZEM V KULTURI ETNIČNIH MANJŠIN
105-122

Vito Hazler PDF
PERCEPTION OF CULTURAL HERITAGE AND MONUMENT PROTECTION
PERCEPCIJA KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVO SPOMENIKOV
123-134

Tradition, Heritage and Politics / Tradicija, dediščina in politika

Pertti J. Anttonen PDF
THE FINNS PARTY AND THE KILLING OF A 12TH CENTURY BISHOP. THE HERITAGE OF A POLITICAL MYTH
STRANKA FINCEV IN UMOR ŠKOFA IZ 12. STOLETJA. DEDIŠČINA POLITIČNEGA MITA
137-149

Ines Prica PDF
THE GANGA PARADOX
PARADOKS GANGA
151-163

Božidar Jezernik PDF
THE EMPRESS WITH TWO HEADS
CESARICA Z DVEMA GLAVAMA
165-179

Tradition and Heritage Classified / Razvrščeni tradicija in dediščina

Naško Križnar PDF
CREATORS, RESEARCHERS AND USERS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN THE LIGHT OF THE NATIONAL LIST OF LIVING CULTURAL HERITAGE
USTVARJALCI, RAZISKOVALCI IN UPORABNIKI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V LUČI DRŽAVNEGA SEZNAMA ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE
183-191

Laurent Sébastien Fournier PDF
THE IMPACTS OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE UNESCO POLICIES IN FRANCE
VPLIVI UNESCOVE POLITIKE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE V FRANCIJI
193-206

Eva Stiermayr PDF
DRAWING UP AN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. THE AUSTRIAN APPROACH
PRIPRAVA POPISA NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE. AVSTRIJSKI PRISTOP
207-212

Martina Piko-Rustia PDF
SLOVENSKA LEDINSKA IN HIŠNA IMENA V UNESCOVEM SEZNAMU NESNOVNE DEDIŠČINE V AVSTRIJI
SLOVENIAN FIELD AND HOUSE NAMES IN THE AUSTRIAN INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
213-226

Miroslava Lukić-Krstanović PDF
MANAGEMENT AND PRODUCTION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE. EXAMPLES IN SERBIA
UPRAVLJANJE IN USTVARJANJE NESNOVNE KULTURE DEDIŠČINE. ZGLEDI IZ SRBIJE
227-241

On European Ethnology / O evropski etnologiji

Reinhard Johler PDF
DOING EUROPEAN ETHNOLOGY IN A TIME OF CHANGE. THE METAMORPHOSIS OF A DISCIPLINE (IN GERMANY AND IN EUROPE)
EVROPSKA ETNOLOGIJA V ČASU SPREMEMB. SPREMEMBE DISCIPLINE (V NEMČIJI IN EVROPI)
245-255