Vol 34, No 1 (2005)

O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI / ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG


Table of Contents

Marija Klobčar PDF
OB SIMPOZIJU O DRUŽBENI VLOGI LJUDSKE PESMI
A SYMPOSIUM ON THE SOCIAL ROLE OF FOLK SONG
5-9

Kajetan Gantar PDF
POZDRAVNI GOVOR NA SIMPOZIJU LJUDSKA PESEM KOT DRUŽBENI IZZIV 11-14

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Vinko Rajšp PDF
AUSTRIAN STATE POLICY AND ITS INTEREST IN SLOVENIAN FOLK CULTURE
AVSTRIJSKA DRŽAVNA POLITIKA IN ZANIMANJE ZA SLOVENSKO LJUDSKO KULTURO
17-22

Eva Maria Hois PDF
FOLK MUSIC RESEARCH IN »OLD« AUSTRIA AND IN »NEW« EUROPE CONCERNING UNDERSTANDING BETWEEN NATIONS AND NATIONAL ENDEAVORS
RAZISKOVANJE LJUDSKE GLASBE V »STARI« AVSTRIJI IN »NOVI« EVROPI GLEDE NA RAZUMEVANJE MED NARODI IN NACIONALNA PRIZADEVANJA
23-34

Marija Klobčar PDF
“THE YOUNG SING ONLY MODERN SONGS,” OR THE LARGE-SCALE PROGRAM FOR COLLECTING FOLK SONGS BETWEEN EXPECTATIONS AND RECOGNITION
»MLADO POJE LE MODERNE« ALI VELIKA AKCIJA ZBIRANJA LJUDSKIH PESMI MED PRIČAKOVANJI IN SPOZNANJI
35-48

Rajko Muršič PDF
ZAPUŠČINA ZAPISOVALCA LJUDSKIH PESMI GABRIELA MAJCNA: O ETNOGRAFIJI V SLOVENSKIH GORICAH NA ZAČETKU 20. STOLETJA IN STOLETJE KASNEJE
THE LEGACY OF THE FOLK SONG COLLECTOR GABRIEL MAJCEN: ON ETHNOGRAPHY IN SLOVENSKE GORICE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY AND A CENTURY LATER
49-59

Fabio Chiocchetti, Roberto Starec PDF
IN SEARCH OF THE “LADIN SONG”: THE PROJECT DAS VOLKSLIED IN ÖSTERREICH IN THE LADIN AREAS OF TYROL AND EAST FRIULI (1904–1914)
PO SLEDEH LADINSKE PESMI: PROJEKT DAS VOLKSLIED IN ÖSTERREICH MED LADINCI NA TIROLSKEM IN V VZHODNI FURLANIJI (1904–1914)
61-77

Marjeta Pisk PDF
CHARACTERISTICS OF COLLECTING FOLKSONG MATERIAL AT THE INTERSECTION OF PEOPLES AND CULTURES: THE OSNP PROGRAM IN THE PRINCELY COUNTY OF GORIZIA AND GRADISCA
POSEBNOSTI ZBIRANJA LJUDSKOPESEMSKEGA GRADIVA NA PODROČJU STIKANJA NARODOV IN KULTUR – AKCIJA OSNP V POKNEŽENI GROFIJI GORIŠKO-GRADIŠČANSKI
79-88

Vera Tiefenthaler PDF
JOSIP ŠIROKI: SINGER AND TRANSCRIBER AT THE SAME TIME. AN ANALYSIS OF HIS AIMS, METHODS, AND FINDINGS
JOSIP ŠIROKI, PEVEC IN ZAPISOVALEC HKRATI. ANALIZA NJEGOVIH CILJEV, METOD IN UGOTOVITEV
91-99

Gerda Lechleitner PDF
“CAPTURING” SOUND: THE PHONOGRAPH IN (EARLY) FOLK MUSIC RESEARCH
UJETI ZVOK: FONOGRAF V (ZGODNJEM) RAZISKOVANJU LJUDSKE GLASBE
101-110

Nicola Benz, Michaela Brodl PDF
THE REGISTRATION OF SONGS IN THE INFOLK DATABASE: A VIRTUAL NETWORK OF FOLK SONG ARCHIVES IN AUSTRIA
VPIS LJUDSKIH PESMI V PODATKOVNO BAZO INFOLK: VIRTUALNO OMREŽJE ARHIVOV LJUDSKIH PESMI V AVSTRIJI
111-124

Drago Kunej PDF
WE HAVE PLENTY OF WORDS WRITTEN DOWN; WE NEED MELODIES! THE PURCHASE OF THE FIRST RECORDING DEVICE FOR ETHNOMUSICOLOGICAL RESEARCH IN SLOVENIA
“BESED IMAMO DOVOLJ ZAPISANIH, TREBA NAM MELODIJ!”
125-140

Mirko Ramovš PDF
METAMORPHOSES OF SLOVENIAN FOLK DANCE
METAMORFOZE LJUDSKEGA PLESA
141-154

Iryna Fedun PDF
THE FOLKDANCES OF THE WESTERN POLISSIA REGION OF UKRAINE: TRADITIONS AND INNOVATIONS
LJUDSKI PLESI ZAHODNEGA POLESJA (UKRAJINA): IZROČILO IN NOVOSTI
155-164

Tamara Karača Beljak PDF
BOSNIAN URBAN TRADITIONAL SONG IN TRANSFORMATION: FROM LUDVIK KUBA TO ELECTRONIC MEDIAS
PREOBRAZBA TRADICIONALNIH PESMI URBANEGA BOSANSKEGA OKOLJA: OD LUDVIKA KUBE DO ELEKTRONSKIH MEDIJEV
165-176

Marjetka Golež Kaučič PDF
FOLK SONG TODAY: BETWEEN FUNCTION AND AESTHETICS
LJUDSKA PESEM DANES: MED FUNKCIJO IN ESTETIKO
177-190

Katalin Lázár PDF
WHY PLAY AND SING? THE ROLE OF FOLK GAMES AND FOLK SONGS IN EVERYDAY LIFE
ZAKAJ IGRATI IN PETI: VLOGA LJUDSKIH IGER IN LJUDSKIH PESMI V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
191-197

Boštjan Narat PDF
LJUDSKO IZROČILO IN SODOBNA (PO)USTVARJALNOST: (Z)GODBA ZA 3 MIN IN 12 SEK
FOLK HERITAGE AND CONTEMPORARY (RE)PRODUCTION: A MUSICAL STORY FOR THREE MINUTES AND TWELVE SECONDS
199-208

Katarina Juvančič PDF
THE POPULARIZATION OF SLOVENIAN FOLK MUSIC BETWEEN THE LOCAL AND GLOBAL: REDEMPTION OR DOWNFALL OF NATIONAL HERITAGE
POPULARIZACIJA SLOVENSKE LJUDSKE GLASBE MED MEANDRI LOKALNEGA IN GLOBALNEGA – (OD)REŠITEV ALI PROPAD NARODNEGA IZROČILA
209-219

Tjaša Jakop PDF
THE RECEPTION OF FOLK SONGS BY CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SLOVENIA
LJUDSKA PESEM V OČEH OTROK IN MLADOSTNIKOV
221-229

Munib Maglajlić PDF
THE LEGACY OF SINGER HAMDIJA ŠAHINPAŠIĆ IN BOSNIAC ORAL LITERARY TRADITION
DEDIŠČINA PEVCA HAMDIJE ŠAHINPAŠIĆA V BOSANSKEM USTNEM IZROČILU
231-242

Obletnice / Anniversaries

Rebeka Kunej PDF
ETNOKOREOLOG MIRKO RAMOVŠ, SEDEMDESETLETNIK
IN CELEBRATION OF THE 70TH BIRTHDAY OF ETHNOCHOREOLOGIST MIRKO RAMOVŠ
243-247