Vol 7 (2004)


Table of Contents

UVOD / INTRODUCTION

- - PDF
Uvodna beseda
Introduction
7-8

SLOVANSKA MITOLOGIJA – VIRI IN REKONSTRUKCIJE / SLAVIC MYTHOLOGY – SOURCES AND RECONSTRUCTIONS

Hans-Dietrich Kahl PDF
Das erloschene Slawentum des Obermaingebietes und sein vorchristlicher Opferbrauch (trebo) im Spiegel eines mutmaßlich würzburgischen Synodalbeschlusses aus dem 10. Jahrhundert
Ugaslo slovanstvo ob gorenji Maini in njegovo predkrščansko žrtvovanje (trebo) v luči domnevno würzburškega sinodalnega sklepa iz 10. stoletja
11-42

Andrej Pleterski, Mateja Belak PDF
Structures in the Area of Lauterhofen in Bavaria
Strukture v prostoru Lauterhofna na Bavarskem
43-61

Katja Hrobat PDF
Ustno izročilo o lintverju kot indikator ritualnega prostora antične skupnosti Ajdovščine nad Rodikom
The Oral Tradition about Lintver as an Indicator of the Ritual Place of Ajdovščina above Rodik’s Antique Community
63-78

Karmen Kaiser PDF
Obredni kot in zgodnjesrednjeveško grobišče na Brezju nad Zrečami
Ritual Angle and Early Medieval Necropolis in Brezje near Zreče
79-88

SEMIOTIČNE INTERPRETACIJE LJUDSKEGA IZROČILA / SEMIOTIC INTERPRETATIONS OF LANGUAGE AND TRADITION

Haya Bar-Itzhak PDF
Folklore as an Expression of Intercultural Communication Between Jews and Poles – King Jan III Sobieski in Jewish Legends
Folklora kot izraz medkulturne komunikacije med Judi in Poljaki – kralj Jan III Sobieski in judovske legende
91-106

Mirjam Mencej PDF
»Coprnice so me nosile«. Nočna srečevanja s čarovnicami
»I Was Led Astray by Hags.« Nocturnal Encounters with Witches
107-142

Tanja Petović PDF
Vetrovi kao mitološka bića u predstavama južnih Slovena u istočnom delu Balkana
Winds as Mythological Beings in the Notions of South Slavs in the Eastern Balkan Area
143-154

Oleg F. Žolobov PDF
Ob odnom balto-slavjanskom arhaizme: ‘3 x 9’
Towards a Baltoslavic Archaism: ‘3 x 9’
155-171

ARHIVSKI DOKUMENTACIJSKI SISTEMI / ARCHIVAL DOCUMENTARY SYSTEMS

Andrei Moroz PDF
The Folklore Archive of the Russian State University for the Humanities in Moscow
Folklorni arhiv Ruske državne univerze za humanistične vede v Moskvi
175-179

RECENZIJE IN POROČILA O KNJIGAH / BOOK REVIEWS

Nikolai Mikhailov PDF
E. Usačiovaitė (ur.): Nuo culto iki simbolio 183-184

Nikolaj Mikhailov PDF
Svetlana M. Tolstoj in Ljubinko Radenković (ur.): Slovenska mitologija 185-188

Mirjam Mencej PDF
Nikita Iljič Tolstoj: Očerki slavjanskogo jazyčestva 188-189

Mirjam Mencej PDF
Ljudmila N. Vinogradova: Narodnaja demonologija i mifo-ritualnaja tradicija Slavjan 189-192

Mirjam Mencej PDF
Zmago Šmitek: Sledovi potujočih duš. Vedomci, kresniki in sorodna bajna bitja 192-195