Letn. 35, št. 3 (2012)

dr. Darku Dolinarju ob sededesetletnici

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Predgovor

Marko Juvan PDF
Darku Dolinarju, sedemdesetletniku

Pogovor

Darko Dolinar, Seta Knop PDF
Tu smo v prvi vrsti zaradi literature. Pogovor z Darkom Dolinarjem

Razprave

Janko Kos PDF
Sociologija slovenske literature: izhodišča in metode

Marko Juvan PDF
Darwin preneseno in dobesedno: žanri in znanosti v boju za obstanek

Marijan Dović PDF
Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov

Majda Stanovnik PDF
Prevod – literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka

Vlasta Pacheiner Klander PDF
Stanko Petrič, prvi slovenski prevajalec in komentator Savitri

Katarina Bogataj Gradišnik PDF
Rousseaujeva kurtizana s plemenitim srcem – predhodnica Dame s kamelijami

Vid Snoj PDF
Duša v Kafkovi »Preobrazbi«

Andrej Leben PDF
Avstrijska slovenistika in slovenska literarna veda

Ivo Pospíšil PDF
Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka: trajnost in minljivost

Anna Zelenková PDF
Komparativistika in literarna zgodovina v korespondenci dveh slovanskih filologov (Matija Murko in Frank Wollman)

Miloš Zelenka PDF
Matija Murko in Jan Jakubec v razpravi o češkem narodnem prerodu (pozitivistični koncept literarne zgodovine v korespondenci dveh slovanskih filologov)

Monika Deželak Trojar PDF
Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj

Erwin Köstler PDF
K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju

Janez Vrečko PDF
Barbarogenij, barbarsko in fašizem

France Bernik PDF
Odčarani svet Boža Voduška

Tomo Virk PDF
Bartolov Al Araf in »nacionalno vprašanje«

Darja Pavlič PDF
Jože Udovič in moderno podobje

Andraž Jež PDF
Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem

Marjan Dolgan PDF
Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov