Letn. 10, št. 1 (2004)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Majda Merše PDF
Besednovrstna in druga slovnična problematika besedja slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja

Robert Cazinkič PDF
Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom

Maria Wtorkowska PDF
Funkcije prefîksa w(e)- w poljskih glagolskih tvorjenkah

Irena Stramljič Breznik PDF
Struktura besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za črko B

Elena Savelieva PDF
Frazemi s pomenom 'piti' in 'biti pijan' v slovenskem in ruskem jeziku

Silvo Torkar PDF
K izvoru in pomenu krajevnih imen Prvačina in Prebačevo

Drago Unuk PDF
Nelinearna struktura zloga

Peter Jurgec PDF
Antihiatski pojavi v knjižni slovenščini

Peter Weiss PDF
ZRCola vnašalni sistem za jezikoslovno rabo v programu word

Andreja Žele PDF
Merilo jezikovne naravnosti kot eno od možnih meril za izbiranje slovarskega ponazarjalnega gradiva iz korpusov? o knjigi Janeza Orešnika "Naturaless! in (morpho)syntax: English examples

Janez Keber PDF
Valerij Mokienko, Alfréd Wurm, Česko-ruský frazeologický slovník (Olomouc 2002)

Andreja Legan Ravnikar PDF
Maria Karpluk, Słownik staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (Kraków 2001, 390 str.)

Alenka Gložančev PDF
Slovarska delavnica v Leksikološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v obdobju 1977-2002