Letn. 11, št. 2 (2005)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Irena Stramljič Breznik PDF
Prevzete in domače prvine v slovenskih zloženkah

Matej Šekli PDF
Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini

Borislava Košmrlj-Levačič PDF
O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika strokovne in jezikovne ravnine

Zvonka Praznik PDF
Ozirni prislovi v Slovarju sinonimov slovenskega jezika

Jožica Čeh Steger PDF
Barve in njihova simbolika v kulturi in jeziku

Maria Wtorkowska PDF
Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v-

Mojca Tomišić PDF
Povezava med vezljivostnimi lastnostmi glagola in njegovimi prvostopenjskimi samostalniškimi izpeljankami

Anja Benko PDF
Skladenjska zapletenost povedi v govorjenem jeziku sodobnih slovenskih politikov

Branka Vičar PDF
Avtorski komentar in citat ter njuna sporočevalno-vplivanjska vloga v Šerfovi pridigi

Vlado Nartnik PDF
Poljska slovnica za tujce (Krakov 1995)

Peter Weiss PDF
Ivor Ripka, Aspekty slovenskej dialektológie (Prešov 2002)

Andreja Žele PDF
O korpusnem jezikoslovju Študije o korpusnem jezikoslovju, Zbornik, knjižna zbirka Krt 130, ur. V. Gorjanc in S. Krek, Ljubljana, Krtina, 2005, 199 str.

Nataša Jakop PDF
Mednarodna konferenca Europhras Slovenija 2005 Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (Strunjan, 12.-14.9.2005)