Letn. 20, št. 1 (2014)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Hubert Bergmann PDF
Nemške izposojenke v slovenščini Hildegard Striedter-Temps Življenjepisno-znanstvenozgodovinske opombe po petdesetih letih

Metka Furlan PDF
Slovarska monografija Hildegard Striedter-Temps Deutsche Lehnwörter im Slovenischen (1963) v luči Bezlajeve kritike (1964) – petdeset let pozneje

Helena Dobrovoljc PDF
Normativna informacija v slovarju

Maša Rolih PDF
Različni vplivi na jezik mladih

Darinka Verdonik PDF
Frazeološkost krščanskega izrazja v vsakdanjem govoru

Jernej Kusterle PDF
Ulična poezija v interakciji z (živim) jezikom

Katja Lumbar PDF
Vpliv stopnje ustreznosti terminološkim načelom in avtoritete avtorja termina na uveljavljenost terminov v odnosih z javnostmi

Simon Atelšek PDF
Tvorbeni načini čebelarskega izrazja v Dajnkovem Čelarstvu (1831)

Előd Dudás PDF
Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik

Peter Weiss, Karmen Kenda-Jež PDF
Sistem SLOnar: povedne oznake slovenskih narečnih različkov (od narečne skupine do idiolekta)

Helena Grochola-Szczepanek PDF
Grzecznościowe zachowania językowe w środowisku wiejskim na przykładzie gwary spiskiej w Polsce

Maksim A. Jujukin PDF
Etimologija staroruskih naselbinskih imen s pripono *-itji

Luka Repanšek PDF
Prispevek k sistematizaciji strukturnih tipov starokeltske toponimije

Janez Orešnik PDF
Predavanje na tisočem sestanku Lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani dne 14. januarja 2013

Metka Furlan PDF (English)
Plemenito dejanje brnskih etimologov

Ljudmila Bokal PDF
Tržiški slovar

Ines Voršič, Irena Stramljič Breznik PDF
Besedotvorje in njegovi viri v slovanskih jezikih

Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Boris Kern, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Mija Michelizza, Tanja Mirtič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele PDF
Izbrisani slovarski sestavki iz druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika