Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 59, No 1 (2018) A new endemic plant community with Schoenus nigricans in the Southeastern Alps and northern Dinaric Alps / Nova endemična združba z vrsto Schoenus nigricans v Jugovzhodnih Alpah in severnem delu Dinarskega gorstva Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Martinčič
 
Vol 53, No 1-2 (2012) A new locality of Allium schoenoprasum subsp. alpinum in the Idrija hills, the first in Slovenia outside the Julian Alps / Novo nahajališče taksona Allium schoenoprasum subsp. alpinum v Idrijskem hribovju, prvo v Sloveniji zunaj Julijskih Alp Abstract   PDF
Rafael Terpin, Igor Dakskobler
 
Vol 55, No 2 (2014) A new locality of Botrychium virginianum in the Gorjanci Hills, the southernmost locality in Slovenia and Central Europe / Novo nahajališče vrste Botrychium virginianum na Gorjancih, najjužnejše v Sloveniji in v srednji Evropi Abstract   PDF
Jože Kosec, Igor Dakskobler
 
Vol 57, No 2 (2016) A new silver fir association on the Ljubljansko barje / Nova jelova združba na Ljubljanskem barju Abstract   PDF
Mitja Zupančič
 
Vol 53, No 1-2 (2012) A second illyrian geographic variant of the association of sessile oak and saw-wort (Serratulo tinctoriae-Quercetum) petraeae var. geogr. Epimedium alpinum / Druga ilirska geografska varianta združbe gradna in barvilne mačine (Serratulo tinctoriae ... Abstract   PDF
Mitja Zupančič, Vinko Žagar
 
Vol 57, No 1 (2016) Addition of Se affected concentration of Se in the second generation of Tartary buckwheat plants / Dodatek selena je vplival na koncentracijo Se v potomkah s Se obravnavanih rastlin Abstract   PDF
Aleksandra Golob, Drena Gadžo, Vekoslava Stibilj, Mirha Djikić, Teofil Gavrić, Mateja Germ
 
Vol 57, No 1 (2016) Anatomski pristop k identifikaciji korenin pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) / Anatomical approach to identification of roots of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) and sessile oak (Quercus ... Abstract   PDF
Tanja Mrak, Jožica Gričar
 
Vol 56, No 3 (2015) Anmerkungen zu Epipactis nordeniorum / Some notes on Epipactis nordeniorum Abstract   PDF
Stefan Hertel
 
Vol 58, No 2 (2017) Appearance and spreading of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Bosnia and Herzegovina / Pojavljanje in širjenje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) v Bosni in Hercegovini Abstract   PDF
Fejzo Bašić, Mirha Đikić, Drena Gadžo
 
Vol 57, No 3 (2016) Appendix 1 to paper in 57/1, pp. 5-61: Synoptic table of Alnus glutinosa dominating communities in Slovenia and N-Italy / Priloga 1 k članku v 57/1, str. 5-61: Sintezna tabela združb črne jelše (Alnetum glutinosae s. lat.) v Sloveniji in severni Italiji Abstract   PDF
Igor Dakskobler
 
Vol 53, No 1-2 (2012) Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Ascherson & Graebner, a new taxon in the flora of the Julian Alps and Slovenia and its new association Rhododendro hirsuti-Betuletum carpaticae ass. nov. Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Wilfried Robert Franz
 
Vol 56, No 3 (2015) Bibliografija botanika prof. dr. Vlada Ravnika / Bibliography of the botanist prof. dr. Vlado Ravnik Abstract   PDF
Vid Leban, Janez Mihael Kocjan
 
Vol 59, No 2 (2018) Biomass allocation shifts of Fagus sylvatica L. and Pinus sylvestris L. seedlings in response to temperature / Prerazporeditev biomase pri sadikah Fagus sylvatica L. in Pinus sylvestris L. kot odziv na temperaturo Abstract   PDF
Jožica Gričar
 
Vol 57, No 2 (2016) Blesteča krvomočnica (Geranium lucidum L.), novost v flori slovenskega dela Julijskih Alp / Geranium lucidum L., a novelty in the flora of Slovenian part of the Julian Alps Abstract   PDF
Amadej Trnkoczy, Igor Dakskobler
 
Vol 57, No 3 (2016) Communicating the value of nature services today for tomorrow / Komuniciranje vrednosti storitev naravnega okolja danes za jutri Abstract   PDF
Tjaša Baloh, Boris Rantaša
 
Vol 57, No 3 (2016) Concentration of proteins, beta-glucans, total phenols and antioxidant capacity of Slovenian samples of barley / Vsebnost proteinov, beta-glukanov, skupnih fenolov in antioksidativna vrednost slovenskih vzorcev ječmena Abstract   PDF
Giovanni Bonafaccia, Nicolò Merendino, Francesco Bonafaccia, Romina Molinari, Vincenzo Galli, Igor Pravst, Vida Škrabanja, Zlata Luthar, Aleksandra Golob, Mateja Germ
 
Vol 56, No 1 (2015) Confirmation of the Austrian vanilla orchid, Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge (Orchidaceae) a new species in the Slovenian flora / Potrditev avstrijske murke, Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge (Orchidaceae) ... Abstract   PDF
Igor Paušič
 
Vol 58, No 2 (2017) Corrigendum / Popravek Abstract   PDF
Tina Unuk, Tine Grebenc
 
Vol 58, No 1 (2017) Cultivable bacterial microbiota from choanae of free-living birds captured in Slovenia / Kultivabilna bakterijska mikrobiota iz sapišč prosto¬živečih ptic, ujetih v Sloveniji Abstract   PDF
Jure Škaraban, Tjaša Matjašič, Franc Janžekovič, Gottfried Wilharm, Janja Trček
 
Vol 59, No 2 (2018) Dancing with carniolan bee / Plešemo s kranjsko čebelo Abstract   PDF
Janko Božič
 
Vol 56, No 2 (2015) Druga najdba sipine kosti (Sepiidae) v miocenskih skladih kamnoloma Plesko / The second find of cuttlefish shell (Sepiidae) in Miocene beds of the Plesko quarry, Slovenia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Aleš Šoster, Špela Ulaga
 
Vol 55, No 1 (2014) Eocenski morski ježki iz okolice Gračišća pri Pazinu v osrednji Istri / The Eocene sea urchins from vicinity of Gračišće near Pazin in Central Istria, Croatia Abstract   PDF
Vasja Mikuž, Miloš Bartol, Aleš Šoster
 
Vol 58, No 2 (2017) Fagopyrin and rutin concentration in seeds of common buckwheat plants treated with Se and I / Vsebnost fagopirina in rutina v semenih navadne ajde tretirane s selenom in jodom Abstract   PDF
Mateja Germ, Zlata Luthar, Eva Tavčar Benković, Meiliang ZHOU, Aleksandra Golob, Nina Kacjan Maršić
 
Vol 58, No 2 (2017) Fitocenologija v Sloveniji skozi čas / Phytocenology in Slovenia over time Abstract   PDF
Mitja Zupančič
 
Vol 56, No 1 (2015) Fitocenološka oznaka rastišč vrste Nigritella archiducis-joannis v Dolini Triglavskih jezer (Julijske Alpe, Slovenija) / Phytosociological characteristics of the sites of Nigritella archiducis-joannis in the Triglav Lakes Valley (The Julian Alps ... Abstract   PDF
Igor Dakskobler, Branko Dolinar, Branko Zupan, Florijan Poljšak, Peter Strgar
 
1 - 25 of 112 Items 1 2 3 4 5 > >>