Vol 54, No 2 (2013)


Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Branko Zupan PDF
New locality and sites of Pulmonaria australis in the Triglav Mountains (the Julian Alps, NW Slovenia) / Novo nahajališče in rastišča vrste Pulmonaria australis v Triglavskem pogorju (Julijske Alpe, Slovenija) pp. 25-36

Igor Dakskobler, Andrej Rozman PDF
Phytosociological analysis of riverine forests along the Sava Bohinjka, Radovna, Učja and Slatenik Rivers in northwestern Slovenia / Fitocenološka analiza logov ob Savi Bohinjki, Radovni, Učji in Slateniku v severozahodni Sloveniji pp. 37-105

Igor Dakskobler, Brane Anderle, Branko Vreš PDF
Salvia saccardiana, Orobanche alsatica in nekatere druge novosti v flori Slovenije / Salvia saccardiana, Orobanche alsatica and some other novelities in the flora of Slovenia pp. 107-122

Janez Mihael Kocjan, Brane Anderle, Igor Dakskobler, Andrej Seliškar, Branko Vreš PDF
Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji – II / Contribution to the knowledge of the distribution of threatened plant species of fens, mires and bogs in Slovenia – II pp. 123-175

Andrej Seliškar, Igor Dakskobler PDF
Two associations with Sesleria autumnalis in the foothills of the Savinja Alps (northern Slovenia) / Asociaciji z vrsto Sesleria autumnalis v prigorju Savinjskih Alp (severna Slovenija) pp. 176-192

Urša Vilhar, Andraž Čarni, Gregor Božič PDF
Rastne in vegetacijske značilnosti evropskega črnega topola (Populus nigra L.) v poplavnem gozdu ob reki Savi in temperaturne razlike med izbranimi rastišči / Growth and vegetation characteristics of European Black Poplar (Populus nigra L.) in a … pp. 193-214

Branko Vreš, Branko Dolinar, Andrej Seliškar PDF
Pregled flore Bloške planote (Notranjska, Slovenija) / Survey of Bloke plateau flora (Notranjska region, Slovenia) pp. 215-246

Mitja Zupančič, Vinko Žagar PDF
Secondary Quercus petraea phytocenosis of the sub-pannonian region of Slovenia (Syntaxonomic problem of the secondary associations of Calluno-Quercetum and Leucobryo-Quercetum) / Sekundarna gradnova fitocenoza subpanonskega območja Slovenije … pp. 247-260

Mitja Zupančič, Vinko Žagar PDF
New association of small-leaved lime in eastern Slovenia (Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova) / Nova združba lipovca v vzhodni Sloveniji (Viburno opuli-Tilietum cordatae ass. nova) pp. 261-289

Igor Dakskobler, Branko Vreš, Andrej Seliškar, Brane Anderle PDF
Phytosociological characteristics of the sites of Peucedanum ostruthium in the Peca Mountains (the eastern Karavanke, NE Slovenia) / Fitocenološka oznaka rastišč vrste Peucedanum ostruthium v pogorju Pece v vzhodnih Karavankah pp. 5-23