Vol 58, No 2 (2017)


Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Zvone Sadar, Andraž Čarni PDF
Phytosociological analysis of Quercus cerris woods in the sub-Mediterranean phytogeographical region of Slovenia / Fitocenološka analiza gozdov cera (Quercus cerris) v submediteranskem fitogeografskem območju Slovenije pp. 5-43

Mateja Germ, Zlata Luthar, Eva Tavčar Benković, Meiliang ZHOU, Aleksandra Golob, Nina Kacjan Maršić PDF
Fagopyrin and rutin concentration in seeds of common buckwheat plants treated with Se and I / Vsebnost fagopirina in rutina v semenih navadne ajde tretirane s selenom in jodom pp. 45-51

Miha Knehtl, Mateja Germ PDF
Vplivi obremenitev na združbe makrofitov in njihov pomen pri upravljanju z rečnimi ekosistemi / Impacts of stressors on macrophyte communities and their importance in river ecosystem management pp. 53-69

Uroš Marolt, Gregor Božič, Andreja Ferreira, Gorazd Mlinšek, Robert Brus PDF
Raziskava cemprina (Pinus cembra L.) na robnem vzhodnem območju Alp v Sloveniji / Research on the Swiss stone pine (Pinus cembra L.) on the easternmost edge of the Alps in Slovenia pp. 71-88

Mitja Zupančič, Jože Skumavec, Andrej Rozman, Igor Dakskobler PDF
New localities of Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston in the Julian Alps (NW Slovenia) / Nova nahajališča vrste Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) pp. 89-100

Blanka Vombergar, Vida Škrabanja, Zlata Luthar, Mateja Germ PDF
Izhodišča za raziskave učinkov flavonoidov, taninov in skupnih beljakovin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) / Starting points for the study of the effects of flavonoids, tannins ... pp. 101-145

Fejzo Bašić, Mirha Đikić, Drena Gadžo PDF
Appearance and spreading of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Bosnia and Herzegovina / Pojavljanje in širjenje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) v Bosni in Hercegovini pp. 147-155

Aleksandra Golob PDF
Značilnosti makrofitov in njihova vloga v vodnih ekosistemih / Characteristics of macrophytes and their role in aquatic ecosystems pp. 157-164

Lea Lukšič, Mateja Germ PDF
Selen v vodnih in kopenskih rastlinah / Selenium in water and in terrestrial plants pp. 165-174

Mitja Zupančič PDF
Fitocenologija v Sloveniji skozi čas / Phytocenology in Slovenia over time pp. 175-181

Tina Unuk, Tine Grebenc PDF
Corrigendum / Popravek pp. 183-183