Folia biologica et geologica

Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Ex: Razprave IV. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Vol 60, No 1 (2019)


Table of Contents

Articles

Lilijana Bizjak Mali, Boris Sket PDF
History and biology of the «black proteus« (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen 1994; Amphibia: Proteidae): a review / Zgodovina in biologija črnega močerila (Proteus anguinus parkelj Sket & Arntzen 1994; Amphibia: Proteidae): pregledni članek pp. 5-37

Gregor Aljančič PDF
History of research on Proteus anguinus Laurenti 1768 in Slovenia / Zgodovina raziskovanja človeške ribice (Proteus anguinus Laurenti 1768) v Sloveniji pp. 39-69

Igor Dakskobler PDF
Phytosociological description of Fagus sylvatica forests in the Raša Valley (SW Slovenia) / Fitocenološki opis bukovih gozdov v dolini Raše (jugozahodna Slovenija) pp. 71-99

Igor Dakskobler PDF
Successional stages in the development of forest vegetation in cirques of two valleys in the Julian Alps (NW Slovenia) / Sukcesijske stopnje v razvoju gozdne vegetacije v krnicah dveh alpskih dolin v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) pp. 101-127

Igor Dakskobler, Urban Šilc, Branko Vreš PDF
Phytosociological description of sites of Salvia hispanica L. (Lamiaceae) on riverine gravel terraces in western Slovenia / Fitocenološki opis rastišč vrste Salvia hispanica (Lamia­ceae) na prodiščih v zahodni Sloveniji pp. 129-185

Mitja Zupančič, Andrej Rozman PDF
Prva fitocenološka raziskovanja v Kamniški Bistrici / First phytocenological research in Kamniška Bistrica pp. 187-213

Andrej Kranjc et al. PDF
Poziv Sveta za varovanje okolja SAZU k varovanju ogrožene črne človeške ribice v Beli krajini pp. 215-216