Folia biologica et geologica

Folia biologica et geologica so znanstvena revija IV. razreda SAZU za naravoslovne vede. Objavljajo naravoslovne znanstvene razprave in pregledne članke, ki se nanašajo predvsem na raziskave v našem etničnem območju Slovenije, pa tudi raziskave na območju Evrope in širše, ki so pomembne, potrebne ali primerljive za naša preučevanja.

Folia biologica et geologica is a scientific periodical of the Classis IV: Natural history that publishes natural scientific proceedings and review articles referring mainly to researches in ethnic region of ours, and also in Europe and elsewhere being of importance, necessity and comparison to our researches.


Ex: Razprave IV. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Dissertationes classis IV (Historia naturalis)

Vol 59, No 1 (2018)


Table of Contents

Articles

Igor Dakskobler, Andrej Martinčič PDF
A new endemic plant community with Schoenus nigricans in the Southeastern Alps and northern Dinaric Alps / Nova endemična združba z vrsto Schoenus nigricans v Jugovzhodnih Alpah in severnem delu Dinarskega gorstva pp. 5-28

Igor Dakskobler PDF
Phytosociological analysis of alpine swards with dominant Salix serpillifolia in the Julian Alps (NW Slovenia, NE Italy) / Fitocenološka analiza alpinskih trat s prevladujočo timijanovolistno vrbo (Salix serpillifolia) v Julijskih Alpah (...) pp. 29-55

Lea Lukšič, Mateja Germ PDF
Spremembe vsebnosti rutina in kvercetina v vzorcih tatarske ajde (Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.) od spravila pridelka do priprave kruha / Changes in the content of rutin and quercetin in samples of Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum (L.) (...) pp. 57-82

Aleš Šoster, Jernej Pavšič, Vasja Mikuž PDF
Ostanek morskega psa iz spodnjeoligocenskih plasti Poljšice / The shark remain from the Early Oligocene beds of Poljšica, Slovenia pp. 83-88