Brskanje indeksa naslovov


 
Številka Naslov
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Stanje raziskanosti cerkvene glasbene dejavnosti na Slovenskem v drugi polovici 18. in začetku 19. stoletja Povzetek   PDF
Radovan Škrjanc
 
Letn. 6, št. 1 (2010) Stanje vednosti raziskovanja glasbeno-gledališkega dela na Slovenskem Povzetek   PDF
Gregor Pompe
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Strategija razširjanja rokopisnih prepisov Triov op. 1 Luigija Boccherinija Povzetek   PDF (English)
Rudolf Rasch
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Sudbina nacionalnih historiografija u globalnom kontekstu Povzetek   PDF
Eva Sedak
 
Letn. 2, št. 2 (2006) The 'stylized' dance in Italian sonatas of the late Baroque / 'Stilizirani' plesi v italijanskih sonatah poznega baroka Povzetek   PDF   PDF (English)
Michael Talbot
 
Letn. 2, št. 2 (2006) The afterlife of a tradition: European music and Irish literature in the nineteenth century / Ohranjanje tradicije: evropska glasba in irska literatura v devetnajstem stoletju Povzetek   PDF   PDF (English)
Harry White
 
Letn. 10, št. 1 (2014) The Contribution of Pierluigi Petrobelli to Tartini Studies / Prispevek Pierluigija Petrobellija k študijam o Tartiniju Povzetek   PDF (English)
Sergio Durante
 
Letn. 2, št. 2 (2006) The dances of Posch's collection Musicalische Ehrenfreudt as functional music / Plesi Poscheve zbirke Musicalische Ehrenfreudt kot uporabna glasba Povzetek   PDF   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 4, št. 2 (2008) The early keyboard concertos in Ptuj: music composed for the Dornava court? / Zgodnji koncerti za glasbila s tipkami na Ptuju: glasba, napisana za Dornavski dvorec? Povzetek   PDF   PDF (English)
Martin Eybl
 
Letn. 5, št. 1 (2009) The horizontal spacing of musical symbols: a brief historical overview / Horizontalno razporejanje glasbenih simbolov: kratek zgodovinski pregled Povzetek   PDF (English)   PDF
Michael Talbot
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) The Identification of Quem Non Prevalent in Klosterneuburg, Augustiner-Chorherrenstift – Bibliothek, 1013 / Identifikacija speva Quem non prevalent v rokopisu Klosterneuburg, Augustiner Chorherrenstift – Bibliothek, 1013 Povzetek   PDF (English)
Debra Lacoste
 
Letn. 5, št. 2 (2009) The invention of ethnicity: traditional music and the modulations of Irish culture / Iznajdba etničnosti: tradicijska glasba in spremembe v irski kulturi Povzetek   PDF   PDF (English)
Harry White
 
Letn. 3, št. 2 (2007) The motets of Jacob Handl in inter-confessional Silesian liturgical practice / Moteti Jacobusa Handla v medkonfesionalni liturgični praksi v Šleziji Povzetek   PDF   PDF (English)
Tomasz Jeż
 
Letn. 3, št. 2 (2007) The mystery of Sacrae cantiones (Nürnberg 1597): remarks on Jacob Handl and 16th-century printing practice / Uganka zbirke Sacrae cantiones (Nürnberg 1597): pojasnila o Jacobusu Handlu in tiskarski praksi v 16. stoletju Povzetek   PDF   PDF (English)
Paweł Gancarczyk
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighboring Regions / Oglejski ordinarijski repertoar v kontekstu sosednjih regij Povzetek   PDF (English)
Gábor Kiss
 
Letn. 3, št. 1 (2007) To the "Immortal composer": on the reception of Mozart's operas in 19th-century Zagreb / »Nesmrtnemu skladatelju«: o recepciji Mozartovih oper v Zagrebu v 19. stoletju Povzetek   PDF   PDF (English)
Vjera Katalinić
 
Letn. 2, št. 2 (2006) "Tönend bewegte Formen" oder "seelischer Ausdruck": zu einer musikästhetischen Streitfrage im 19. Jahrhundert / "Tonsko gibljive oblike" ali "izraz duše". O spornem glasbenoestetskem vprašanju v 19. stoletju Povzetek   PDF   PDF (English)
Barbara Boisits
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Toward a Possible Origin of the “Missale romano–spalatense”: Budapest, National Széchényi Library, Codex clmae 334 / K vprašanjem o nastanku in izvoru rokopisa “missale romano-spalatense”: Kodeks Clmae 334 iz Narodne knjižnice v Budimpešti Povzetek   PDF (English)
Hana Breko Kustura
 
Letn. 1, št. 1-2 (2005) Trije Kyrie – Dolarjev skladateljski vzorec Povzetek   PDF   PDF (English)
Tomaž Faganel
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Tuje muzikalije dubrovniške družine Gozze Povzetek   PDF (English)
Vjera Katalinić
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Tuji glasbeniki na transilvanskem dvoru Sigismunda Bathoryja Povzetek   PDF (English)
Peter Király
 
Letn. 4, št. 2 (2008) Two antiphonals from the Charthusian monastery in Žiče: Manuscripts 273 and 7 from the Graz University Library / Dva antifonala iz žičke kartuzije: rokopisa 273 in 7 iz Univerzitetne knjižnice v Gradcu Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Šter
 
Letn. 8, št. 2 (2012) Two operatic seasons of brothers Mingotti in Ljubljana / Operni sezoni bratov Mingotti v Ljubljani Povzetek   PDF (English)
Metoda Kokole
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) Two Plainchant Offices for St Theodore Tyro: Variety in the Form and Style of Medieval Chant / Dva koralna oficija za sv. Teodorja Tirona: Raznolikost v obliki in slogu srednjeveškega korala Povzetek   PDF (English)
David Hiley
 
Letn. 3, št. 2 (2007) "Typographicum robur fractum": Jacob Handl's relationship with the printing press / »Typographicum robur fractum«: odnos Jacobusa Handla do tiskarstva Povzetek   PDF   PDF (English)
Marc Desmet
 
Letn. 2, št. 2 (2006) Über den Zusammenhang von musikalischer Autonomie und gesellschaftlicher Funktion / O medsebojnem razmerju glasbene avtonomije in družbene funkcije Povzetek   PDF   PDF (English)
Thomas Kabisch
 
Letn. 2, št. 2 (2006) Umetniški značaj proti smotru. Med polariziranjem in harmoniziranjem Povzetek   PDF   PDF (English)
Marija Bergamo
 
Letn. 14, št. 2 (2018) Umetniško delovanje basista Julija Betetta v ljubljanski Operi Povzetek   PDF (English)
Tina Bohak Adam
 
Letn. 4, št. 2 (2008) V iskanju lastne identitete: češki violinisti kot glavni tvorci violinizma na Slovenskem Povzetek   PDF   PDF (English)
Maruša Zupančič
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Variantna intonacija osmega psalmovega tona v kartuzijanski liturgični tradiciji Povzetek   PDF
Katarina Šter
 
Letn. 3, št. 1 (2007) "Vesela pesem žalostno serce ovedrí - mila pesem ohladí njegove rane" Povzetek   PDF   PDF (English)
Matjaž Barbo
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Vinko Jelić in Ivan Lukačić: migrantska glasbenika med Mediteranom in srednjo Evropo v projektu MusMig in njegovi podatkovni zbirki Povzetek   PDF (English)
Vjera Katalinić
 
Letn. 10, št. 1 (2014) Violinism in the Territory of Present-Day Slovenia in Tartini’s Time / Violinizem Tartinijevega časa na današnjem slovenskem ozemlju Povzetek   PDF (English)
Maruša Zupančič
 
Letn. 6, št. 2 (2010) Violinska dela Rista Savina v okviru violinske ustvarjalnosti na Slovenskem v začetku 20. stoletja Povzetek   PDF
Maruša Zupančič
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Vprašanje avtonomnosti glasbene kritike v slovenskem dnevnem časopisju ob praizvedbi kantate "Stara pravda" Matije Tomca: med estetsko sodbo in političnim konstruktom Povzetek   PDF   PDF (English)
Jernej Weiss
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) Vzporedne uglasbitve v zbirki Parnassus musicus Ferdinandaeus Giovannija Battista Bonomettija Povzetek   PDF (English)
Joachim Steinheuer
 
Letn. 10, št. 1 (2014) What Lists of Subscribers Can Tell Us: the Cases of Giacob Basevi Cervetto’s Opp. 1 and 2 / Kaj nam lahko pove seznam naročnikov: primera opusov 1 in 2 Giacoba Basevija Cervetta Povzetek   PDF (English)
Michael Talbot
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) Zbirka Georga Knoffa v Gdansku: opazke o zbiranju in širjenju glasbenih tiskov Povzetek   PDF (English)
Paweł Gancarczyk
 
Letn. 7, št. 2 (2011) Zgodovina, spomin in dediščina: prisotnost Glasbene matice v slovenski glasbi in kulturi do konca drugega desetletja 20. stoletja Povzetek   PDF
Nataša Cigoj Krstulović
 
Letn. 3, št. 1 (2007) Zum Rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund der tschechischen Nationaloper / K ozadju zgodovine recepcije češke nacionalne opere Povzetek   PDF   PDF (English)
Marta Ottlová, Milan Pospíšil
 
Letn. 5, št. 1 (2009) Zur Verschriftlichung sogennanter primitiver Mehrstimmigkeit / K vprašanju zapisovanja t. i. primitivnega večglasja Povzetek   PDF   PDF (English)
Rudolf Flotzinger
 
Letn. 11, št. 1-2 (2015) »Gallus apud Belgas«: ponovni premislek o douaiški izdaji Moralij (1603) Povzetek   PDF (English)
Marc Desmet
 
Letn. 14, št. 2 (2018) »Klavir, ta veliki popularizator glasbe«: Poučevanje klavirja za meščanske pariške otroke v 19. stoletju med ideali in realnostjo Povzetek   PDF (English)
Katharina Larissa Paech
 
Letn. 3, št. 2 (2007) »Pojoča cerkev v samoti«: kartuzijani in njihova glasba Povzetek   PDF   PDF (English)
Katarina Šter
 
Letn. 6, št. 2 (2010) »Zahtevam konfiskacijo in uničenje že ekspediranih izvodov!«: Čerinova razprava o slovenskih protestantskih pesmaricah in zapleti okoli njene objave Povzetek   PDF
Tonja Čakš
 
Letn. 4, št. 1 (2008) “Arripui Hymnarium”: variant finals in hymns / »Segel sem po himnarju«: variantni finalisi v himnusih Povzetek   PDF   PDF (English)
Fiona McAlpine
 
Letn. 14, št. 1 (2018) “Espone le cose sue partite a tutti per indurli alla meraviglia dell’arte sua”: misli o partiturah polifone glasbe v Italiji do Molinarove izdaje Gesualdovih madrigalov (1613) Povzetek   PDF (English)
Dinko Fabris
 
Letn. 9, št. 1-2 (2013) “Secundum rubricam Romanam”: Reform Liturgy of Subiaco-Melk / Benediktinska “melška reforma” in njene liturgične posledice Povzetek   PDF (English)
Robert Klugseder
 
Letn. 13, št. 1-2 (2017) “Von Haußaus”: primeri cesarskih glasbenikov v času Rudolfa II. Povzetek   PDF (English)
Michaela Žáčková Rossi
 
Letn. 7, št. 1 (2011) „Pietate, eruditione atque rerum experientia vir præclarus“: der Komponist und Kleriker Georgius Prenner - Pyrenæus Carniolus / »Pietate, eruditione atque rerum experientia vir præclarus«: skladatelj in klerik Georgius Prenner - Pyrenæus Carniolus Povzetek   PDF (English)
Marko Motnik
 
151 - 200 od 200 postavk << <