Podrobnosti avtorja

Yeremenko, Nathalia Serhiivna, M.H. Kholodny Institute of Botany of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraina