Podrobnosti avtorja

Dakskobler, Ig

  • Letn. 14, Št. 2 (2015): Hacquetia - Articles
    Fitocenološka oznaka združb črnega gabra (Ostrya carpinifolia) in malega jesena (Fraxinus ornus) v Julijskih Alpah in severnem delu Dinarskega gorstva (severozahodna in zahodna Slovenija, severovzhodna Italija)
    Povzetek  PDF