Podrobnosti avtorja

Gjeta, Ermelinda, Department of biology, University “Aleksander Xhuvani", Elbasan, Albania