VelevN. I.; ApostolovaI. I. A REVIEW OF POTENTILLO TERNATAE – NARDION STRICTAE ALLIANCE. Hacquetia, v. 8, n. 1, 31 Aug. 2015.