(1)
VelevN. I.; ApostolovaI. I. A REVIEW OF POTENTILLO TERNATAE – NARDION STRICTAE ALLIANCE. Hacquetia 2015, 8.